Начало » Подаване на жалби и сигнали

Подаване на жалби и сигнали

Може да подадете ЖАЛБА срещу администратор на лични данни за нарушение на Вашите права или СИГНАЛ за нарушение на ЗЗЛД от страна на администратор на лични данни.
 
ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (моля, вижте указанията, дадени по-долу). КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с квалифициран електронен подпис.
  
Вие можете да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни по един от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (вижте местоположението на КЗЛД).
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс – 029153525.
4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (не сканирана!).
5. Чрез сайта на КЗЛД – с помощта на приложената по-долу електронна бланка. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Този документ се прикачва по стандартния за това начин в полето „Прикачи документ” чрез натискане на бутона „Browse” и избор на документа. Файлът трябва да е не по-голям от 5 МВ. Задължително е да попълните полетата за връзка – име, адрес, електронен адрес.
Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие); естество на жалбата; друга информация и документи, които считате за относими към жалбата; дата и подпис (за електронните документи – електронен, за хартиените документи – собственоръчен).
КЗЛД е разработила формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при  обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен оттук (в DOC формат  и в PDF формат).
*Име
*Адрес
Телефон
*E-mail
Текст
Прикачи документ: (размер до 5 MB)
* Въведи код:
* Буквите са на латиница.
 a17a

Полетата, отбелязани със * са задължителни.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2