Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни обявява студентски конкурс за есе

Комисията за защита на личните данни обявява студентски конкурс за есе

27.01.2023
Комисията за защита на личните данни обявява студентски конкурс за есе
Комисията за защита на личните данни съвместно с Кариерния център на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” организират традиционния студентски конкурс за есе на тема: „Особености в защитата на личните данни в електронна среда – научените уроци след две години пандемия“.
По случай Деня за защита на личните данни – 28 януари каним студентите от различни специалности да се включат в конкурса за есе. Последните две години бяха предизвикателство не само за здравеопазването, но и за всички обществени системи. Ускореното внедряване на нови технологични решения доведе до преодоляването на предизвикателствата, свързани със задължителната дистанция и избягване струпването на хора на едно място. Същевременно, нашите навици, задължения, до голяма степен и ние самите станахме все „по-цифрови” – в работата, в обучението, в комуникацията като цяло и дори в заниманията в свободното време. Сигурността e степен на предпазване от вреда, която се прилага към всичко, което е ценно за нас и считаме за уязвимо, а елемент от нея е и защитата на споделяната информация в електронна среда.
В тазгодишното издание на ежегодния студентски конкурс за есе очакваме участниците да споделят виждането си по следните въпроси: годините на пандемия отразиха ли се и по какъв начин на способите ни за комуникация; работна среда; културен и социален живот; това по-какъв начин е относимо към защитата на личните данни; ежедневният досег с електронна среда поставя ли нови предизвикателства пред осигуряването на висока степен на защита на личните данни и ако да в какво се изразяват тези предизвикателства; по какъв начин следва да бъдат защитавани неприкосновеността на личния живот в електронна среда; участниците в конкурса упражняват ли и по какъв начин правата си по законодателството за защита на личните данни; какви съвети като субекти на данните имат към лицата, които обработват личните им данни, както и към надзорните органи по защита на данните.
За целите на изготвяне на есето препоръчваме участниците да се запознаят с правната уредба на защитата на личните данни на наднационално и национално ниво, както и относимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз и националните съдилища. Запознаването и коректното позоваване на научна литература по разглежданата проблематика е силно препоръчително. 
 
Награди: Класираните на първо, второ и трето място ще бъдат включени в програма на КЗЛД за платен стаж в Комисията.
 
Допустими участници: студенти в последните три години от обучението във висше училище.
Конкурсна комисия: оценяващата комисия ще бъде съставена от трима представители на КЗЛД и двама от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
 
Етапи на провеждане на студентския конкурс за есе:
Първи етап: Електронно кандидатстване с есе до 18 април 2023 г.
Изисквания към есето:
- Executive Summary in English (резюме) на английски език в рамките на половин машинописна страница, представящо основните идеи на кандидата.
- Да представя аргументирано мнението на автора по темата;
- Да се цитирани всички използвани източници (Не се допуска плагиатство!);
- Обем на есето – от 5 до 10 страници по БДС – 30 реда с 60 знака на ред, шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5, като използваните фигури и графики не се включват в общия обем;
- Да бъде изпратено на електронна поща concours@cpdp.bg в срок до 18 април 2023 г., 24.00 ч.
- Препоръчителен формат: Portable Document Format (.pdf).
Втори етап: Презентация пред конкурсната комисия – 12 май 2023 г.
До този етап на конкурса ще бъдат допуснати 10-те най-добри есета!
- Изложение на в рамките на 10 минути чрез предварително подготвена презентация (до 6 слайда) и изложение (до 2 страници).
 
Победителите ще бъдат наградени на официална церемония на 26 май 2023 г. в зала „Заседателна” на КЗЛД, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2.
 
Повече информация: Христо Аламинов, +359 2 915 35 34, halaminov@cpdp.bg
 
Моля, имайте предвид че с оглед гарантирането на равнопоставеност между участниците в конкурса за есе, консултации, предварителни оценки и информация относно приложимостта на предложените теми и текстове няма да се предоставят.
 
Пожелаваме Ви успех!

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2