Български English Français
Начало » Отбелязваме четири години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

Отбелязваме четири години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

25.05.2022
Отбелязваме четири години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните
На 25 май 2022 г. се навършват четири години от започване прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД, GDPR). През това време Регламентът се превърна в еталон, по който се работи с лични данни в ЕС, и се утвърди като „златен стандарт” на глобално ниво в областта на поверителността.
Данните са ценен елемент на цифровата икономика и играят все по-важна роля за разработването на иновативни системи. Едновременно с това е от съществено значение да се създаде среда за реализиране на технологичната революция при пълно зачитане на правата на хората. Регламентът  създава условия, в които гражданите имат все по-голям контрол върху личните си данни и са все по-добре осведомени за своите права.
Правилата за защита на данните са адаптирани за цифровата ера. Хората имат възможност да играят активна роля по отношение на това, което се случва с данните им в цифровия преход. ОРЗД допринася и за насърчаване на надеждни иновации чрез основан на оценка на риска подход и принципи като защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Регламентът е ориентир в насочените към човека цифрови трансформации и е важен стълб, върху който се изграждат други политики, като стратегията за данните и подхода към изкуствения интелект.
Регламентът предоставя на предприятията възможности да извлекат максимална полза от цифровите трансформации, като същевременно се гарантира доверието на гражданите. Предприятията развиват култура на спазване на изискванията и все повече използват силната защита на данните като конкурентно предимство. Факт са редица действия за улесняване на прилагането на Регламента, особено за малките и средните предприятия, за насърчаване и по-нататъшно развитие на истинска европейска култура за защита на данните и стриктно прилагане на правилата.
Общият регламент относно защитата на данните гарантира свободния поток на лични данни между държавите-членки на ЕС, а извън Европа той създава възможности за насърчаване на потоци от данни въз основа на високи стандарти между държави, споделящи ценностите на ЕС. Все повече държави по цял свят приемат правила за защита на данните, като използват стандарта на ЕС в тази област като отправна точка. Това сближаване открива нови възможности за безопасни потоци от данни между ЕС и трети държави.
Регламентът предоставя на националните органи за защита на данните повече правомощия и възможности да координират своите действия чрез новите механизми за сътрудничество в рамките на Европейския комитет по защита на данните, с цел постигане на съгласувано прилагане на общата европейска правна рамка. Европейската комисия проследява напредъка в тясно сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните и при редовен обмен на информация с държавите членки, така че Общият регламент относно защитата на данните да може да разгърне пълния си потенциал.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2