Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация Насоки за изчисляване на глоби

Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация Насоки за изчисляване на глоби

17.05.2022
 
На 16 май 2022 г. Европейският комитет по защита на данните публикува за обществена консултация приетите на последното му заседание нови Насоки 04/2022 за изчисляването на глоби. След провеждането на обществена консултация, чиито краен срок е 27 юни 2022 г., ще бъде приета окончателната версия на насоките, като се вземе предвид обратната връзка на заинтересованите страни. Комитетът приветства коментарите по Насоки 04/2022 относно изчисляването на административните глоби съгласно Общия регламент относно защита на данните.
Целта на насоките е да се хармонизира методологията, която използват органите за защита на данните. Те включват също така хармонизирани „отправни точки за изчисляване на глоба. При това се разглеждат три елемента: категоризация на естеството на нарушението, сериозността на нарушението и оборота на бизнеса.
Председателят на Европейският комитет по защита на данните, Андреа Йелинек, казва: „Отсега нататък органите по защита на данните в ЕИП ще следват еднаква методология за изчисляване на глоби. Това ще засили по-нататъшната хармонизация и прозрачността на практиката на органите за глобяване. Индивидуалните обстоятелства на даден случай винаги трябва да бъдат определящ фактор и органите имат важна роля за гарантиране, че всяка глоба е ефективна, пропорционална и възпираща.
Насоките определят методология за изчисление в 5 стъпки.
Първо, органите по защита на данните трябва да установят дали разглежданият случай се отнася до един или повече случаи на подлежащо на санкциониране поведение и дали те са довели до едно или множество нарушения. Целта е да се изясни дали всички нарушения или само някои от тях могат да бъдат глобени.
Второ, органите трябва да разчитат на отправна точка за изчисляване на глобата, за която Комитетът предоставя хармонизиран метод.
Трето, органите за защита на данните трябва да отчетат утежняващи или смекчаващи фактори, които могат да увеличат или намалят размера на глобата, за което Комитетът предоставя последователно тълкуване.
Четвъртата стъпка е да се определят законовите максимални размери на глобите, посочени в чл. 83 (4)-(6) от Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и да се гарантира, че тези суми няма да бъдат надвишавани.
В петата и последна стъпка органите трябва да анализират дали изчислената крайна сума отговаря на изискванията за ефективност, възпиращ ефект и пропорционалност или са необходими допълнителни корекции на сумата.
Насоките са важно допълнение към рамката, която Европейският комитет по защита на данните изгражда за по-ефективно сътрудничество между органите по защита на данните по трансгранични случаи, което е стратегически приоритет на Комитета.
Насоките са представени за обществено обсъждане за период от 6 седмици до 27 юни 2022 г.   ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2