Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните взе решение за по-тясно сътрудничество по стратегически дела

Европейският комитет по защита на данните взе решение за по-тясно сътрудничество по стратегически дела

05.05.2022
 
На състоялата се в края на април 2022 г. двудневна среща на членовете на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) бе взето решение за засилване на сътрудничеството по стратегически дела и за обогатяване на набора от използвани методи. Според приетото споразумение, групи от органи по защита на данните може да решат да обединят усилията си по отношение на дейности по разследване и правоприлагане, като в тези групи може да бъде поделена работата. При необходимост може да бъде създадена работна група на ниво ЕКЗД.
Органите за защита на данните се ангажират да обменят информация за националните стратегии за правоприлагане с оглед постигане на съгласие относно годишните приоритети за правоприлагане на ниво ЕКЗД, които от своя страна могат да бъдат отразени в националните програми за правоприлагане. Може да бъде изготвена обща рамка за правоприлагане, включително общи инструменти за инспекции.
В споразумението се подчертава значението от по-нататъшното хармонизиране на определени административнопроцесуални аспекти от съответните законодателства на държавите-членки и идентифициране на тези, които могат да бъдат допълнително хармонизирани на ниво ЕС с цел засилване на положителното въздействие на Регламента. Това от своя страна ще спомогне за преодоляване на различията и ще осигури по-ефективно прилагане на Общия регламент относно защитата на данните.
На срещата бе отчетено, че през последните четири години са вложени много ресурси в тълкуването и последователното прилагане на ОРЗД, като са приети не по-малко от 57 насоки и 6 препоръки. В края на 2021 г. глобите са достигнали 1,55 млрд. евро.
Във връзка с приетото споразумение, председателят на ЕКЗД Андреа Йелинек заявява „За да се справим с това нарастващо работно натоварване и да използваме по най-ефективен начин възможностите за сътрудничество, предвидени в ОРЗД, всяка година ще определяме редица трансгранични случаи от стратегическо значение, за които ще бъде изготвен план за действие с фиксиран график за сътрудничество. Всички членове на ЕКЗД са ангажирани с тясно сътрудничество и се фокусираме върху практически решения за укрепване на капацитета за действие на органите за защита на данните.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2