Български English Français
Начало » КЗЛД публикува свои вътрешни правила относно извършване на надзорната си дейност

КЗЛД публикува свои вътрешни правила относно извършване на надзорната си дейност

27.09.2021
 
Поради засилен обществен интерес към Инструкцията за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисията за защита на личните данни, Комисията информира администраторите на лични данни и обработващите данни, че същата е публикувана тук.  
Инструкцията е вътрешен документ, приет на основание чл. 12, ал. 10 от Закона за защита на личните данни с решение на КЗЛД от 29.05.2020 г.(Протокол № 23/2020 г.), изм. и доп. с решение от 24.06.2021 г. (Протокол № 27/2021 г.). Като установява методологията за извършване на различни видове проверки (секторни, съвместни проверки с други надзорни органи, предварителна консултация и др.), инструкцията има за цел да създаде унифицирани правила и единен подход при осъществяване на надзорната дейност от страна на КЗЛД и нейната администрация.
Като приложение на Инструкцията Комисията е приела Методика за определяне на нивото на риска при нарушения на сигурността на личните данни и Въпросник за извършване на проверки при осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД. Методиката е важен инструмент в дейността на надзорния орган при разглеждане на уведомления за нарушения на сигурността на личните данни, подадени на основание чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679, респ. чл. 67 от Закона за защита на личните данни. В зависимост от преценката на нивото на риска, Комисията взема решения за последващи действия и комуникация с администратора, засегнат от нарушението (вж. Глава Четвърта, Раздел VII от Правилника за дейността на КЗЛД и на нейната администрация).
Целта на Въпросника за извършване на проверки при осъществяване на надзорната дейност на КЗЛД е събирането на предварителна информация, която да изясни контекста на обработването на лични данни и да улесни установяването на факти и обстоятелства, относими към предмета на конкретната проверка. Въпросникът се изпраща предварително на вниманието на всеки администратор – обект на проверка.
С публикуването на Инструкцията и приложенията към нея Комисията цели да повиши информираността по въпросите, свързани с осъществяването на нейните надзорни правомощия, като допринася за последователното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Комисията обаче обръща внимание, че тези документи са изцяло с вътрешен характер и не създават права или задължения за администраторите на лични данни, обработващите данни и субектите на данни. (Не)познаването на съдържанието на публикуваните документи и/или (не)прилагането им в дейността на даден администратор/обработващ лични данни е ирелевантно за констатациите на надзорния орган относно наличието или липсата на съответствие с изискванията в областта на защитата на личните данни и не може да се счита за смекчаващо или отегчаващо вината обстоятелство в конкретен случай.
При разработването на документите Комисията е отчела натрупания национален и чуждестранен опит в областта на контролната дейност, насоките на Европейския комитет по защита на данните, правната уредба в областта на защитата на личните данни и минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. Инструкцията за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисията за защита на личните данни и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация с цел отчитане на натрупаните добри практики в национален и европейски мащаб и съобразяване с динамиката на обществените отношения-предмет на надзор.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2