Български English Français
Начало » Съдът на ЕС излезе с решение по делото Фейсбук Ирландия

Съдът на ЕС излезе с решение по делото Фейсбук Ирландия

16.07.2020
 
Съдът на ЕС излезе с решение по делото между Фейсбук Ирландия и г-н Шремс. С него се обявява за валидно Решението на ЕК от 2010 относно стандартните договорни клаузи (Решение на ЕК 2010/87/ЕС), но е обявено за недействително Решението на ЕК относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Мотивите на Съда са, че са налице ограничения на защитата на личните данни, които произтичат от вътрешноправната уредба на Съединените щати относно достъпа и използването на тези данни от американските публични органи. Съдът намира, че тези ограничения са непропорционални, както и че механизмът за защита правата на субектите на данни пред омбудсмана на САЩ не предоставя достатъчно гаранции за правата на лицата, които да са равностойни на тези, съществуващи в ЕС.
Предвид това решение, предаването на лични данни ще следва да се осъществява посредством другите действащи механизми на Регламент (ЕС) 2016/679, предоставящи подходящи гаранции за субектите на данни, като задължителните фирмени правила, стандартните клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия, стандартните клаузи за защита на данните, приети от надзорен орган по защита на данните, или договорните клаузи, разрешени от такъв надзорен орган. Определянето на стандартни клаузи за защита на данните, даването на разрешение за договорни клаузи и одобряването на задължителни фирмени правила от надзорен орган по защита на данните са предмет и на становище от страна на Европейския комитет по защита на данните.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2