Начало » По жалби » Съобщение до Михаела Илиянова Борукова

Съобщение до Михаела Илиянова Борукова

09.06.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с жалба с рег. № ППН-01-1386 от 20.08.2019 г. уведомява госпожа Михаела Илиянова Борукова, че в деловодството на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, са оставени адресирани до нея документи/книжа по административна преписка № ППН-01-1386/20.08.2019 г. по описа на комисията, а именно писмо с рег. № ППН-01-11386(2019)#1 от 18.02.2020 г., което може да получи в едноседмичен срок от поставяне на съобщението на интернет страницата на КЗЛД - www.cpdp.bg.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичане на срока за получаването им.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данниКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings