Начало » По жалби » Съобщение до Магдалена Христова Милянчева

Съобщение до Магдалена Христова Милянчева

21.05.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с жалба с рег. № ППН-01-1785 от 20.11.2019 г. уведомява госпожа Магдалена Христова Милянчева, че в деловодството на Комисия за защита на личните данни, на адрес гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, са оставени адресирани до нея документи/книжа по административна преписка № ППН-01-1785/20.11.2019 г. по описа на комисията, а именно писмо с рег. № ППН-01-1785(2019)#2 от 17.02.2020 г. ведно с приложения, което може да получи в едноседмичен срок от поставяне на съобщението на таблото в сградата на Комисията за защита на личните данни и на интернет страницата на комисията - www.cpdp.bg.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичане на срока за получаването им.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личнитеКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings