Начало » По жалби » Съобщение до Александър Кузманов

Съобщение до Александър Кузманов

18.05.2020
 
На основание чл. 18а, ал. 10 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с жалба с рег. № ППН-01-364 от 09.04.2019 г. уведомява Александър Кузманов, че в деловодството на Комисията за защита на личните данни, на адрес гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, са оставени адресирани до него документи/книжа по административна преписка № ППН-01-364/09.04.2019 г. по описа на комисията, а именно уведомление за насрочено заседание с рег. № ППН-01-364(2019)#18 от 15.05.2020 г., което може да получи в едноседмичен срок от поставяне на съобщението на таблото в сградата на Комисията за защита на личните данни и на интернет страницата на комисията – www.cpdp.bg.
Документите/книжата се смятат за връчени с изтичане на срока за получаването им.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личнитеКомисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings