Начало » Кариери » Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност - „главен специалист” в отдел „Управление на ресурсите” към дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”

Комисия за защита на личните данни обявява конкурс за вакантна длъжност - „главен специалист” в отдел „Управление на ресурсите” към дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”

31.01.2020
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОБЯВЯВА свободна позиция за ДЛЪЖНОСТТА
 „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ” в отдел „Управление на ресурсите” към дирекция „Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”.
 
1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
· осигуряване безавариен превоз на ръководството на КЗЛД, служителите в администрацията на територията на цялата страна.
· осъществява и дейности свързани с подпомагане на техническо осигуряване на член на КЗЛД, деловодство и архив
· управление на МПС при спазва правилата на Закона за движение по пътищата и правилника за прилагането му.
· отговорност за опазване на повереното му превозно средство.
· отговорност за техническото състояние на МПС като го поддържа чисто и в изправност съгласно изискванията.
· отчитане на пътните листове и други отчетни документи в срок.
 
Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 610 до 1300 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
- Степен на образование – средно;
- Професионален опит - 2 години;
- Вид правоотношение – трудово;
- Правоспособност за управление на МПС, минимум категория „Д”.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
· Закон за движението по пътищата и Подзаконовите нормативни актове по прилагането им;
· Закона за защита на личните данни и Правилника за дейността на КЗЛД Правила за здравословни и безопасни условия на труд;
· да проявява съобразителност и лоялност, като не злоупотребява с доверието, пази доброто име на администрацията и не разпространява поверителна информация от служебен характер.
 
Необходими документи:
- заявление -  свободен текст;
- автобиография;
- декларация от лицето, че отговаря на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда;
- копие от документи за придобито образование;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
- копие на документ доказващ правоспособност за управление на МПС, минимум категория „Д”.
 
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg
 
Срок за подаване на документи 12.02.2020 г. /сряда/ включително.
 
Телефон за контакти:  02/ 9153549
 
КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕTO.

  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 


Файлове за сваляне

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (DOC)
Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings