Начало » По жалби » Съобщение до „АСТАРТИ” ЕООД

Съобщение до „АСТАРТИ” ЕООД

09.10.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме „АСТАРТИ” ЕООД, с ЕИК 203126230, в качеството на ответна страна по жалба с рег. № ППН-01-834/15.10.2018 г., че е постановено решение № ППН-01-834/2018 от 12.09.2019 г., което не е получено на адреса по седалище и адрес на управление, посочен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
От дружеството могат да се запознаят със съдържанието му в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 – 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2 и да получат негово копие.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings