Начало » По жалби » Съобщение до „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД

Съобщение до „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД

09.10.2019
 
На основание разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява  „ХЕНДИ-ТЕЛ“ ЕООД с ЕИК 130547955, в качеството му на ответна страна, по жалба № ППН-01-335/18.05.2018 г. за постановено по жалбата Решение с № ППН-01-335/2018 г. от 12.09.2019 г., което не е получено на адреса на управление.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от момента на съобщаването му, т.е. от момента на публикуване на съобщението на страницата на Комисията, чрез КЗЛД, пред Административен съд София – град.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings