Начало » По жалби » Съобщение до Диляна Кръстева

Съобщение до Диляна Кръстева

08.10.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява г-жа Диляна Кръстева в качеството ѝ на ответна страна, че в КЗЛД е подадена жалба с peг. № ППН-02-338/11.06.2019 г., отнасяща се за незаконно монтирани камери за видеонаблюдение на адрес: гр. София, кв. „Студентски комплекс“, ул. „акад. Борис Стефанов“ № 15.
На основание разпоредбата на чл. 26 от АПК, във връзка с чл. 32 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), по жалбата е образувано административно производство.
На основание чл. 36, ал. 1 от АПК и постъпила в Комисията за защита на личните данни жалба с peг. № ППН-02-338/11.06.2019 г., указва на г-жа Кръстева, че следва в 7-дневен срок от датата на публикуване на съобщението на страницата на Комисията да бъде представено писмено становище по предмета на жалбата и относими към случая доказателства.
Уведомяваме Ви за възможността за запознаване с материалите по жалбата, които са на разположение в деловодството на Комисията, в работно време от понеделник до петък от 9.00-17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings