Начало » По жалби » Съобщение до Сергей Михайлов

Съобщение до Сергей Михайлов

13.09.2019
 
На основание разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява г-н Сергей Михайлов, в качеството на жалбоподател, че след решение на Комисията за защита на личните данни жалба с рег. № Ж-278/23.07.2015 г. ще бъде разгледана по същество на открито заседание на административния орган, което ще се проведе на 25.09.2019 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, заседателна зала.
Присъствието Ви, лично или чрез представител, не е задължително.
В случай, че желаете да се запознаете с материалите по жалбата, Ви уведомяваме, за възможността за справка в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2