Начало » По жалби » Съобщение до Николай Константинов

Съобщение до Николай Константинов

13.09.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) уведомява Николай Константинов, в качеството му на ответна страна, че в Комисия за защита на личните данни е подадена жалба с per. № ППН-01-552/14.06.2019 г., отнасяща се за незаконно монтирани камери за видеонаблюдение на адрес: гр. София, „Хаджи Димитър“, бл. 79. вх. Б.
На основание разпоредбата на чл. 26 от АПК, във връзка с жалбата е образувано административно производство.
На основание чл. 36, ал. 1 от АПК и постъпила в Комисията за защита на личните данни жалба с per. № ППН-01-552/14.06.2019 г., указва на г-н Константинов, че следва в 7-дневен срок от датата на публикуване на съобщението на страницата на Комисията да бъде представено писмено становище по предмета на жалбата и относими към случая доказателства.
Уведомяваме Ви за възможността за запознаване с материалите по жалбата, които са на разположение в деловодството на Комисията, в работно време от понеделник до петък от 9.00-17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2