Български English Français
Начало » Народното събрание ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

Народното събрание ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

12.09.2019
 
На 11 септември 2019 г. Народното събрание ратифицира със закон Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни (Конвенция 108).
Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни, известна като Конвенция 108, е приета през 1981 от Съвета на Европа. Тя е първият правно обвързващ международен акт, приет в областта на защитата на личните данни. България е ратифицирала Конвенцията на 18 септември 2002 г.
Модернизирането на Конвенция 108 отговаря на предизвикателствата пред неприкосновеността, които са резултат от развитието на новите информационни и комуникационни технологии и изграждането на цифровото общество. Модернизираната конвенция ще осигури силна правна рамка против злоупотребите, които са един от основните проблеми на съвременното общество. Засилва се механизмът за гарантиране на ефективното прилагане на Конвенцията.
Протоколът за изменение на Конвенция 108 е израз на постигнатия широк консенсус за изменение на Конвенцията в следните аспекти: запазване на общия и технологически неутралния характер на разпоредбите на Конвенцията; препотвърждаване на нейния отворен характер, чрез който тя има уникален потенциал да бъде универсален стандарт за защита. С разпоредбите на Протокола се въвежда принципът на пропорционалност на намесатаи постигането на справедлив баланс на интересите - публични и частни.
Специална закрила се предвижда по отношение на някои категории лични данни (генетични данни; биометрични данни; лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, както и лични данни, разкриващи информация за расов или етнически произход, политически възгледи, членство в синдикални организации, религиозни или други убеждения, здравен или сексуален живот).
Протоколът съдържа съответните нововъведения като задължението за уведомяване за нарушения на сигурността на данните и засилване на изискването обработката на данните да се извършва пропорционално и да се прилага принципът за минимизиране на данните. Засилва се отчетността на администраторите на данни и прозрачността на обработката на данни, което е от съществено значение за поддържането на доверие в цифровата среда. Предоставянето на възможност на физическите лица да знаят, разбират и контролират обработката на техните лични данни е в основата на принципа на прозрачност на обработката на данните, заложен в разпоредбата на чл. 10 от Протокола относно изменението на чл. 8 от Конвенцията.
Протоколът ще влезе в сила след като бъде ратифициран от всички държави страни по Конвенция 108. Модернизираната Kонвенция ще продължи да бъде отворена за присъединяване за всяка държава в света като единствен по рода си световен стандарт в защитата на личните данни.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings