Начало » По жалби » Съобщение до Ирина Иванова Цветкова

Съобщение до Ирина Иванова Цветкова

04.09.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с образувано административно производство по жалба регистрационен номер Ж-496/07.10.2016 г., подадена срещу ИК Светослав Иванов Косаков, се съобщава на Ирина Иванова Цветкова, че Комисията за защита на личните данни е постановила Решение № Ж-470#9/13.02.2018 г. и Решение № Ж-470#10/13.02.2018 г.
Решенията подлежат на обжалване в 14-дневен срок от момента на съобщаването им, чрез КЗЛД, пред Административен съд София – град.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2