Начало » По жалби » Съобщение до Евгения Дойкова

Съобщение до Евгения Дойкова

15.08.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Евгения Дойкова, че във връзка с постъпило искане, адресирано до Изпълнителния директор на „Кеш Кредит Мобайл“ ЕАД, с копие до Комисия за защита на личните данни, заведено в КЗЛД с рег. № ППН-01-622/05.06.2019 г., на основание чл. 57, § 1, б.”д” от Общия регламент уведомяваме, че Общия регламент относно защитата на личните данни и Закона за защита на личните данни предвиждат специален ред и условия за упражняване правото на изтриване –чл. 17 от ОРЗД, чл. 37б-чл. 37в от ЗЗЛД.
Съобразно предвидения ред и условия за упражняване на горепосоченото право (по чл. 17 от Регламента), субекта на данни следва да отправи искане до администратора на лични данни за изтриване на отнасящи се до него лични данни - чл. 17 от ОРЗД, в предвидената в чл. 37б и чл. 37в от ЗЗЛД форма и съдържание.
При упражняване на това право, субектът на данни е длъжен да се съобрази с изискванията на чл. 17 от Регламента, по-конкретно, да посочи на какво основание иска изтриване на свързаните с него данни (основанията за това са изчерпателно посочени в цитираната разпоредба), като посочи конкретни факти и обстоятелства, обуславящи наличието на конкретно основание за изтриване на личните данни (основанието не може да бъде различно от посочените в чл. 17 на Регламента).
В случай, че е налице основание за изтриване на личните данни и не е налице някое от предвидените в чл. 17, § 3 от Регламента и чл. 37а от ЗЗЛД изключения, администратора има задължението да изтрие личните данни без ненужно забавяне.
В изпълнение на задължението по чл. 12, § 3 от Общия регламент относно защитата на данните, администратора следва да предостави на субекта на данни информация относно действията, предприети във връзка с неговото искане, без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. В случай, че искането е свързано с непредвидена сложност или голям брой на искания за кратък период от време, администратора информира субекта на данните за удължаване на срока, в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Удължаването на срока в тези случаи не може да бъде за срок повече от два месеца.
В случай, че не е получен отговор в посочените срокове следва да уведомите Комисията за защита на личните данни за упражняване на предвидените в закона и регламента контролни функции.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2