Начало » По жалби » Съобщение до „ШАНШАН 888“ ООД

Съобщение до „ШАНШАН 888“ ООД

13.08.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 38, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) уведомяваме, в качеството на ответна страна дружеството „ШАНШАН 888“ ООД, ЕИК: 205085896, че съгласно разпоредбата на чл. 26 от АПК по повод жалба с peг. № ППН-01-290/20.03.2019 г., подадена от Лъчезар и Христо Кайрякови, е образувано административно производство.
На основание чл. 36, ал. 2 АПК, предоставяме 7- дневен срок за изразяване на писмено становище по изложените в жалбата твърдения, както и за предоставяне на относими към случая доказателства.
Уведомяваме Ви, че на основание чл. 58, §1, б. „а“ и „д“ от Общ регламент за защита на личните данни (Регламента), сте длъжни да предоставите на Комисията всяка информация, която тя поиска за изпълнение на задачите си. Комисията има право на цялата информация, която е нужна за изпълнение на правомощията й като надзорен орган.
Материалите по жалбата са на разположение в деловодството на Комисията в работно време от понеделник до петък от 9.00 – 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2