Начало » Кариери » Свободна позиция за ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в отдел “Административно-правно обслужване”

Свободна позиция за ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в отдел “Административно-правно обслужване”

12.06.2019

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 
ОБЯВЯВА свободна позиция за ДЛЪЖНОСТТА
 
 
„ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ“ в отдел “Административно-правно обслужване” към дирекция “Управление на ресурсите и административно-правно обслужване”.
 
1. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
·     приема, регистрира и изпраща в съответните структурни звена на Комисията входящата кореспонденция;
·     води отчетност за получената и изпращана кореспонденция, като своевременно регистрира получената за деня кореспонденция;
·     в съответствие с резолюцията организира и насочва предаването на документите до съответния служител за изпълнение;
·     осигурява и подготвя технически материалите за заседанията на Комисията и приетите актове;
·     подготвя приключената документация за изпращане до адресантите;
·     води картотека за преминалите през деловодството документи и осъществява контрол върху сроковете за тяхното изпълнение;
·     оказва съдействие при провеждане на заседанията на КЗЛД;
·     архивира протоколите от заседанията на КЗЛД на електронен и хартиен носител;
·     приема ежедневно обаждания на граждани и предоставя при необходимост поисканата от тях информация;
·     отговаря за ежедневното разпределение на пресата;
·     изпълнява и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.
 
          Размерът на основна месечна заплата за длъжността е в границите от 585 до 1100 лв., съобразно придобития професионален опит.
 
2. Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания, предвидени за заемане на длъжността:
-      Степен на образование – средно;
-      Професионален опит - 2 години;
-      Вид правоотношение – трудово;
-      Да отговарят на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:
-    Работа в екип;
-    Познаване и работа с компютърни, информационни и комуникационни технологии и системи;
-    Комуникативност.
 
Необходими документи:
заявление -  свободен текст;
автобиография;
декларация от лицето, че отговаря на изискванията на чл.107а от Кодекса на труда;
копие от документи за придобито образование;
копия от документите, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
 
Документите се подават в Комисията за защита на личните данни на адрес:
гр. София – 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
стая № 102 – деловодство или по електронен път на kzld@cpdp.bg
 
 
КАНДИДАТИТЕ ЩЕ БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБЕСЕДВАНЕ.
 
 
 
За контакти:
 
Любка Ячева, телефон 0876 563994, 02 9153549, lyacheva@cpdp.bg
                                               
 
 
 

Позицията е в държавната администрация и кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.107а, ал. 1 от Кодекса на труда, а именно:Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което: 1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; 2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 3. е народен представител; 4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация; 5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2