Начало » По жалби » Съобщение до Цветелина Георгиева и Михаил Николов Георгиев

Съобщение до Цветелина Георгиева и Михаил Николов Георгиев

11.06.2019

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Цветелина Георгиева и Михаил Николов Георгиев от гр. София, в качеството им на ответни страни по жалба с рег. № ППН-01-503/28.06.2018 г. за постановено по жалбата решение с № ППН-01-503/2018 г. от 02.05.2019 г., което не е получено на посочения адрес за кореспонденция.

Уведомяваме за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд София - град.

 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /п/
              ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ  

                                            


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2