Начало » По жалби » Съобщение до г-н Жан Вайтилингам

Съобщение до г-н Жан Вайтилингам

29.05.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-01-322 от 29.03.2019 г. и изразено становище по нея предвид обстоятелството, че същата не е подписана, и с оглед предприемане на действия за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, Комисията за защита на личните данни уведомява г-н Жан Вайтилингам, че в 7 – дневен срок от датата на съобщаване на настоящото писмо, следва да потвърди искането си със собственоръчен или електронен подпис.
Уведомява г-н Жан Вайтилингам за възможността да се запознае с материалите по жалбата на място, в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2