Начало » По жалби » Съобщение до Иван Преславов Дойчинов

Съобщение до Иван Преславов Дойчинов

17.05.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме г-н Иван Преславов Дойчинов, в качеството му на жалбоподател по жалба с рег. № ППН-01-126/31.01.2019 г., че е постановен отговор по изложените съображения с № ППН-01-126#1/2019 г. от 27.03.2019 г., който не е получен на посочения в жалбата адрес за кореспонденция.
Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с отговора по изложените съображения във Вашата жалба и да получите копие от същия в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2