Начало » По жалби » Съобщение до „Крос Кинг Промоут” ЕООД

Съобщение до „Крос Кинг Промоут” ЕООД

16.05.2019
 
На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява „Крос Кинг Промоут ЕООД с ЕИК 204188644, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Кадемлия № 5, магазин 1, представлявано от Андрей Алексиев, за образувано административно производство по жалба № ППН-01-108/29.01.2019 г. подадена от Пламен Маринов срещу дружеството.
Насрочено е открито заседание за разглеждане на жалбата по същество, което ще се проведе на 19.06.2019 г. от 13.00 часа в административната сграда на Комисията в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Заседателна зала, ет. 4.
Присъствието на откритото заседание не е задължително.
Указва на представителите на дружеството, че до датата на откритото заседание следва да депозират писмено становище по изложените в жалбата твърдения и да приложи относими по случая доказателства.
Материалите по административната преписка са на разположение в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2