Начало » По жалби » Съобщение до Юлиян Любенов

Съобщение до Юлиян Любенов

16.05.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-02-843 от 04.12.2018 г. и с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, с настоящото уведомява Юлиян Любенов, че в 7 – дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо, следва да предостави информация по следните въпроси: има ли изградена и функционираща система за видео наблюдение в подземните гаражи в жилищна сграда, разположение и брой на камерите, на какво основание, от кого, по чие възлагане, кой има достъп до системата и записите, вкл. реда и начина на осъществяване на достъпа. Във връзка с горното, следва предостави съответни доказателства.
Указва на Юлиян Любенов, че съгласно чл. 36, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, страните следва да оказват съдействие на органа при събирането на доказателства. Те са длъжни да представят доказателства, които се намират при тях и не се намират в административния орган. Задължение за оказване на съдействие на комисията при изпълнение на задачите и правомощията е предвидено и в чл. 12а от ЗЗЛД.
Информира Юлиян Любенов, че сред основните правомощия на надзорния орган, регламентирани в чл. 58, § 1 ОРЗД и чл. 10, ал. 2 от ЗЗЛД е предвидено такова по силата на което, надзорния орган има право да разпорежда на администратора и на обработващия лични данни предоставянето на всяка информация, която той поиска за изпълнението на своите задачи, както и да получава от тях достъп до всички лични данни и до цялата информация, необходима за изпълнението на тези задачи.
За неспазване на разпореждане на надзорния орган по чл. 58, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) чл. 83, § 6 от регламента предвижда налагането на административно наказание ”глоба” или ”имуществена санкция” в размер до 20 000 000 EUR.
Уведомява Юлиян Любенов за възможността да се запознае с материалите по жалбата на място, в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2