Начало » По жалби » Съобщение до Александър Александров

Съобщение до Александър Александров

16.05.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с подадена жалба с рег. № ППН-02-843 от 04.12.2018 г. и изразено становище по нея и с оглед изясняване на фактите и обстоятелствата по случая, Комисията за защита на личните данни с настоящото уведомява Александър Александров, че в 7 – дневен срок от датата на съобщаване на настоящото писмо, следва да предостави информация относно: броя на камерите, монтирани в жилищна сграда, вкл. подземните гаражи и тяхното разположение; на какво основание (според представените протоколи има решение за монтиране на общо пет камери), от кого са монтирани и от кого се поддържат, по чие възлагане, кой има достъп до системата и записите, вкл. реда и начина на осъществяване на достъпа.
Във връзка с горното, следва да предостави съответни доказателства, вкл. такива, касаещи реда за свикване на Общото събрание, процедурата по провеждане и по приемане на решенията на Общото събрание, кворум, както и данни за предприети действия по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост (касаещи видеонаблюдението), правила/договори или други документи касаещи изградена система за видеонаблюдение, вкл. правила регламентиращи мерките за защита на личните данни и достъпа до тях.
Уведомява Александър Александров за възможността да се запознае с материалите по жалбата на място, в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в приемно време от понеделник до петък от 9.00 - 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2