Начало » По жалби » Съобщение до Тодор Димитров Илиев

Съобщение до Тодор Димитров Илиев

09.05.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме г-н Тодор Димитров Илиев, в качеството му на жалбоподател по жалба с рег. № ППН-01-807/02.10.2018 г., че е постановено решение с № ППН-01-807/2018 г. от 22.03.2019 г., което не е получено на посочения в жалбата адрес за кореспонденция.
Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от публикуване на съобщението, чрез Комисия за защита на личните данни, пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2