Начало » По жалби » Съобщение до "ХИЛА ТРЕЙД ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД

Съобщение до "ХИЛА ТРЕЙД ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД

08.05.2019
 
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) уведомява, като ответна страна, дружеството "ХИЛА ТРЕЙД ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД, ЕИК: 204400556, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Гео Милев" № 158, представлявано от г-н Розислав Марков, че съгласно Решение на КЗЛД, проведено на 20.03.2019 г., жалба с рег. № ППН-02-755/02.10.2018 г., ще бъде разгледана по същество в открито заседание на Комисията, което ще се проведе на 08 май 2019 г. от 13.00 часа в сградата на Комисията на адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2, Заседателна зала, ет. 4.
Може да се явите лично или чрез представител. Присъствието Ви не е задължително.
Материалите по жалбата са на разположение в деловодството на Комисията в работно време от понеделник до петък от 9.00 – 17.00 часа.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2