Начало » По жалби » Съобщение г-н Иван Стамболиев

Съобщение г-н Иван Стамболиев

07.05.2019
 
На основание разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), уведомява г-н Иван Стамболиев, в качеството на ответна страна, като представляващ Инициативен комитет (ИК) за издигане на Йорданка Радиева Колева, кандидат за президент и Веселин Димитров Христов, кандидат за вицепрезидент, във връзка с регистрацията на политическите субекти за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени на 06.11.2016 г., че след решение на Комисията за защита на личните данни жалба с рег. № Ж-656/21.10.2016 г. ще бъде разгледана по същество на открито заседание на административния орган, което ще се проведе на 15.05.2019 г. от 13.00 часа, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, заседателна зала
Присъствието Ви, лично или чрез представител, не е задължително.
В случай, че желаете да се запознаете с материалите по жалбата, Ви уведомяваме, за възможността за справка в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 часа. 
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2