Начало » По жалби » Съобщение до Александър Александров Радославов

Съобщение до Александър Александров Радославов

12.04.2019
 
На основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Комисията за защита на личните данни уведомява ас. д-р Александър Александров Радославов от гр. София, в качеството му на заинтересована страна по жалба Ж-331/04.08.2016 г., че е насрочено открито заседание за разглеждане на жалбата по същество, което ще се проведе на 17.04.2019 г. от 13.00 часа в административната сграда на КЗЛД в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Заседателна зала, ет. 4.
Присъствието на откритото заседание не е задължително.
Указва на г-н Александров, че до датата на откритото заседание следва да депозира писмено становище по изложените в жалбата твърдения относно обработване на личните данни на жалбоподателката Боряна Георгиева (в обем от имена, номера на дипломата за висше образование и номер на приложението към нея) от страна на Технически университет – София  в хипотезата на предоставянето им на г-н Александров.
Материалите по административната преписка са на разположение в деловодството на Комисията за защита на личните данни, в работно време от понеделник до петък от 9.00 до 17:00 часа.
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2