Начало » По жалби » Съобщение до Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова

Съобщение до Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова

12.04.2019
 
На основание чл. 26, ал. 2 и 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс уведомяваме Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова, в качеството им на ответна странапо жалба рег. № ППН-01-694/17.08.2018 г., подадена от Антоанета Василева Цунева, че жалбата ще бъде разгледана по основателност в открито заседание на Комисията, което ще се проведе на 17 април 2019 г. от 13.00 часа в сградата на КЗЛД на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (в сградата на Институт по отбраната към Министерството на отбраната), Заседателна зала, ет. 4. Присъствието (лично или чрез представител) не е задължително.
Видеонаблюдението по своята същност представлява съвкупност от действия – записване и съхраняване с автоматично средство – система за видеонаблюдение, която попада в понятието „обработване” по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните от системата за видеонаблюдение позволяват лицата да бъдат идентифицирани в съответствие с разпоредбата на чл. 4, пар. 1, т. 1 от Регламент 2016/679.
За изясняване на случая от фактическа страна е възложена проверка от служители на Комисията в имота, където се твърди, че е изградена системата за видеонаблюдение.
Съгласно чл. 10а, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) във връзка с чл. 58, параграф 1, буква „е” от Регламент (ЕС) 2016/679 Комисията за защита на личните данни има правомощие при разследване да получава достъп до всички помещения на администратор или обработващ лични данни, включително до всяко оборудване и средство за обработване на лични данни, каквото е системата за видеонаблюдение. В чл. 12 ЗЗЛД е предвидено, че председателят и членовете на комисията или упълномощени от нея лица от администрацията ѝ осъществяват контрол чрез проверки за спазване на Регламент (ЕС) 2016/679, която съгласно ал. 4 на същия член може да се извърши по жалба на заинтересовани лица.
На 02.04.2019 г. е направен е опит за извършване на проверката по жалбата, но достъп до системата за видеонаблюдение не е предоставен. Предвид изложеното указваме на Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова, че в срок до откритото заседание – 17.04.2019 г., следва да заявят дали ще предоставят достъп за осъществяване на контролните правомощия на КЗЛД. Информацията може да бъде предоставена по един от следните начини:
- на тел. 02/91 53 563 – докладчик по преписката;
- на хартиен носител в деловодството на КЗЛД;
- на електронната поща на КЗЛД: kzld@cpdp.bg
- по пощата или куриер;
- по факс 02/91 53 525
Уведомяваме Иван Ангелов Тодоров и Елена Пламенова Тодорова, че при липса на отговор или при повторен отказ, на основание чл. 58, параграф 2, буква „и” от Регламент 2016/679 във връзка с чл. 83, параграф 5, буква „д”, предложение последно от Регламент 2016/679 може да им бъде наложено административно наказание „глоба” за непредоставяне на достъп в нарушение на чл. 58, параграф 1.
 
 
Десислава Тошкова     /п/
Главен секретар на Комисията за защита на личните данни


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2