Начало » По жалби » Съобщение до Антони Тонев

Съобщение до Антони Тонев

04.04.2019
 
На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 38, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), уведомяваме Антони Тонев, в качеството на жалбоподател, по образувано пред КЗЛД административно производство по жалба с рег. № ППН-01-558/11.07.2018 г., че е постановено Решение № ППН-01-558/2018 г. от 07.03.2019 г.
Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 часа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред административния съд по постоянен адрес на жалбоподателя.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2