Начало » По жалби » Съобщение до Йонко Тодоров Гюдженов

Съобщение до Йонко Тодоров Гюдженов

08.02.2019
 
На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 38, ал. 3 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА), уведомяваме Йонко Тодоров Гюдженов, чрез адв. Милена Димитрова, в качеството му на жалбоподател, по образувано пред КЗЛД административно производство по жалбас рег. № ППН-01-376/01.06.2018 г., че е постановено Решение № ППН-01-376/2018 г. от 08.01.2019 г.
Уведомяваме Ви за възможността да се запознаете с решението и да получите копие от същото в деловодството на Комисията за защита на личните данни в приемно време: 9.00 - 17.00 часа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Комисия за защита на личните данни пред Административен съд – София град.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ     /п/
         ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ

 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2