Начало » Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

Народното събрание прие на второ четене Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни

25.01.2019
На 24 януари 2019 г. Народното събрание прие на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни. Проектът на ЗИДЗЗЛД бе внесен от Министерския съвет на 18.07.2018 г., а първото гласуване бе на 19.09.2018 г.
Законодателните промени в досега действащия ЗЗЛД бяха наложени с цел имплементиране в националното законодателство на новата европейска правна рамка в областта на защитата на личните данни. От 25 май 2018 г. в Европейския съюз започна прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Другият основен документ, който се прилага от 6 май 2018 г., е Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни.
След приемането на ЗИДЗЗЛД задължително предстои издаване на нови и/или актуализиране на съществуващи вътрешни подзаконови актове на КЗЛД, касаещи реда и методите за осъществяване на контролната дейност на комисията, каквито са ПДКЗЛДНА, Инструкцията за контролната дейност, Методиката за извършване на секторна проверка и др.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2