Начало » КЗЛД дава разяснения по свое решение относно забраната за ползване на ЕГН като единствен идентификатор

КЗЛД дава разяснения по свое решение относно забраната за ползване на ЕГН като единствен идентификатор

27.04.2018
Във връзка с постъпили множество запитвания с искания за уточнения и разяснения на решението на КЛЗД от 21.03.2018 г. относно забраната за ползването на ЕГН като единствен идентификатор, КЗЛД информира, че точният текст на решението е следният:
Комисията за защита на личните данни реши:
1. Дава указание на всички администратори на лични данни да предприемат необходимите технически и организационни мерки така, че единният граждански номер да не е единственият идентификатор, позволяващ достъп до личните данни на физически лица.
2. Информация за решението по т.1 да се публикува на интернет страницата на КЗЛД. 
3. Възлага на Дирекция „Правни производства и надзор” да извърши необходимото.
 
КЗЛД уточнява, че решението се отнася само за ползване на ЕГН като единствен идентификатор при предоставяне на достъп до услуги за граждани по електронен път. Администраторите, предоставящи услуги по електронен път, трябва да предприемат подходящи технически и организационни мерки, които не позволяват ЕГН да е единственият идентификатор за предоставяне на съответната услуга.
 
Забележка: КЗЛД не е приемала специален документ, съдържащ указания относно ползването на ЕГН като единствен идентификатор и администраторите на лични данни не следва да очакват публикуването на такъв документ.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2