Български English Français
Начало » Информационно-разяснителната кампания на КЗЛД по Общия регламент за защита на данните продължава и след 25 май 2018 г.

Информационно-разяснителната кампания на КЗЛД по Общия регламент за защита на данните продължава и след 25 май 2018 г.

21.03.2018
Във връзка с предстоящото прилагане на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679), считано от 25 май 2018 г. Комисията информира, че до момента проведе серия от събития и срещи с администратори и заинтересовани лица, в които взеха участие множество представители на публичния и частния сектор. Поради засиления интерес от страна на администраторите на лични данни към новите правила и стандарти за защита на личните данни, които ще се прилагат след посочената дата, Комисията взе решение да разшири информационно-разяснителната си кампания сред широки кръгове от обществото. Целта на кампанията е да даде основни разяснения по философията на Общия регламент, основните му понятия, новите задължения на администраторите на лични данни, правата на субектите на данни, функциите на длъжностните лица по защита на данните и изискванията към тях. Информационно-разяснителна кампания ще продължи и след 25 май 2018 г. в зависимост от обществените потребности от нея.
Поради ограничения си административен ресурс, Комисията ще съсредоточи усилията си в разяснителната кампания на секторен принцип към представителни организации на администратори на лични данни.
Предвид множеството въпроси, постъпващи в КЗЛД, които са изключително специфични и засягат потребностите на отделни администратори, а не общото приложение на Регламента, КЗЛД обръща внимание, че съгласно Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета от 24.01.2018 г. (COM(2018) 43 final) „администраторите и обработващите лични данни не следва да очакват от органите за защита на данните да им предоставят специално предназначено, индивидуализирано правно становище, каквото само юрист или длъжностно лице по защита на данните може да предостави.”Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings