Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж 138/ 22.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж 138/ 22.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 138/2012г.
София, 26.11.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател Венета Шопова и членове: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на открито заседание, проведено на 07.11.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба с рег. № Ж 138/22.06.2012г. подадена от А.М.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.  
А.М.А. сезира Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) с жалба, в която изразява твърдения за извършено от страна на „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД неправомерно и нецелесъобразно обработване на свързаните с него лични данни.
Жалбоподателят твърди, че на 18.06.2012г. е получил телефонно обаждане от лице представило се за съдия изпълнител. Същият уведомил г-н А.М.А., че дължи сума в размер на около 110 лв., по договор сключен с „К.Б.М.” ЕАД и следва да я заплати в 3 – дневен срок във всеки офис на мобилния оператор.
А.М.А. прозвънял обратно на телефонния номер, от който получил обаждането и се включил автоматичен секретар на дружеството „С.Г.Г.” ООД.
А.М.А. уточнява, че преди три години е имал сключен договор с „К.Б.М.” ЕАД, но поради некоректно начислени суми е прекратил едностранно същият.
Жалбоподателят заявява, че с предоставянето на негови лични данни на дружество за събиране на вземания, без негово знание и съгласие, мобилният оператор е нарушил Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
А.М.А. иска от Комисията да бъде извършена проверка и в случай, че бъде установено нарушение на ЗЗЛД, да се предприемат необходимите действия за отстраняването му.
Към жалбата не са приложени доказателства.
Жалбата, подадена от А.М.А. е съобразена с изискванията на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (ПДКЗЛДНА) и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес. В жалбата е посочена точната дата на твърдяното нарушение, от което следва извода, че е подадена в срока по чл.38, ал.1 от ЗЗЛД.
Съгласно чл.10, ал.1, т.7 във връзка с чл.38 от Закона за защита на личните данни, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон. Със Закона за защита на личните данни се урежда защитата на физическите лица при обработване на личните им данни, от администраторите на лични данни, дефинирани в чл.3 от същия. Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.
Администратор на лични данни, по смисъла на чл.3, ал.1 от ЗЗЛД в разглеждания случай е „К.Б.М.” ЕАД. Администраторът на лични данни е изпълнил задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е регистриран с Идент. № 28772, в регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от КЗЛД. В конкретния случай „С.Г.Г.” ООД, е обработвал личните данни на жалбоподателя от името и за сметка на администратора на лични данни, от което следва, че дружеството за събиране на вземания е обработващ лични данни, съгласно определението дадено в §1, т.3 от ДР на ЗЗЛД. При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни се установи, че „С.Г.Г.” ООД е регистрирано като администратор на лични данни, на собствено основание.
Жалбата съдържа твърдения за злоупотреба с личните даннина г-н А.М.А., изразяваща се в неправомерното им предоставяне от „К.Б.М.” ЕАД на „С.Г.Г.” ООД.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяването на писменни становища с представяне на относимите по случая доказателства от „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
„К.Б.М.” ЕАД представя своето становище с писмо вх. № С348/24.07.2012г. В същото се сочи, че г-н А.М.А. е бил страна по договор сключен с „К.Б.М.” ЕАД, а именно: Договор за мобилни услуги № 190208902 от 28.03.2006г. за СИМ карта с мобилен номер ******.
Мобилният оператор уведомява Комисията, че г-н А.М.А. не е заплатил ликвидни и изискуеми задължения по фактури от 20.08.2009г. и 20.09.2009г. за задължения, за предоставени услуги и месечни такси по посочения договор. Във връзка с което, на основание Договор за цесия от 17.09.2009г., „К.Б.М.” ЕАД е цедирало вземането си на „С.Г.Г.” ООД, като за извършеното прехвърляне г-н А.М.А. е надлежно информиран.
Като доказателства по жалбата, към становището са приложени заверени копия от: пълномощно за представителна власт пред административния орган; Договор за мобилни услуги № 190208902 от 28.03.2006г.; Фактура- дубликат № 7134399613 от 20.08.2009г.; Фактура дубликат № 7135549620 от 20.09.2009г.; Покана за доброволно изпълнение от 20.10.2009г.; Кредитно известие- дубликат № 7136789663 от 20.10.2009г.; Покана за доброволно изпълнение от 20.11.2009г.; Фактура- дубликат № 7138057982 от 20.11.2009г.; Договор за прехвърляне на вземания /Цесия/ от 13.01.2012г.
„С.Г.Г.” ООД представя своето становище на 10.09.2012г. В същото се сочи, че между „С.Г.Г.” ООД и „К.Б.М.” ЕАД е сключен договор от 30.07.2009г., по силата на който мобилният оператор възлага на дружеството за събиране на вземания да организира събирането на неизплатени суми от абонати.
„С.Г.Г.” ООД счита подадената от г-н А.М.А. жалба, за неоснователна.
Към становището е приложено копие от пълномощно за представителна власт пред административния орган.
В редовно заседание проведено на 03.10.2012г., Комисията взела решение с което обявява жалба с рег. № Ж 138/22.06.2012г., подадена от А.М.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД  и ‘’С.Г.Г.’’ ООД за процесуално допустима, насрочила я е за разглеждане по същество в открито заседание и е конституирала страните в административното производство.
Преди провеждането на откритото заседание на КЗЛД, с писмо рег. № П-5807/02.11.2012г. г-н А.М.А. депозира ново доказателство към административната преписка, а именно Уведомление за цесия № 2112060413172 от „С.Г.Г.” ООД.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е неоснователна поради следните съображения:
От събраните по административната преписка доказателства се установява, че жалбоподателят е страна по следният договор, сключен с „К.Б.М.” ЕАД  - Договор за мобилни услуги № 190208902 от 28.03.2006г. за СИМ карта с мобилен номер ******, по който договор са възникнали ликвидни и изискуеми задължения, съгласно издадени фактури от 20.08.2009г. и 20.09.2009г., от което следва, че е на лице едно от условията за допустимост на обработване на лични данни.
В чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни е уредена хипотеза, при която се допуска обработването на лични данни, а именно в случай, че обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.
Видно от жалбата, г-н А.М.А. не оспорва истинността на положения подпис върху по-горе цитираният договор. Подписвайки Договор № 190208902 от 28.03.2006г. и Общите условия, които съставляват неразделна част от него, А.М.А. е дал своето изрично съгласие, свързаните с него лични данни да бъдат предоставени на трети лица за целите на събиране на вземания по същия. Във връзка с което, следва да се направи обоснован извод, че е налице и друга предпоставка за допустимост на обработване на личните данни на г-н А.М.А., а именно визираната в чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД – лицето за което се отнасят данните, е дало своето изрично съгласие.
По силата на Договор за Цесия от 13.01.2012г., сключен между „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД, мобилният оператор е цедирал своето вземане към г-н А.М.А. на дружеството за събиране на вземания. В тази връзка, предоставянето на свързаните с г-н А.М.А. лични данни на „С.Г.Г.” ООД, от страна на „К.Б.М.” ЕАД не представлява нарушение на императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
Следва да се отбележи, че твърденията изразени в жалбата за предприети действия от страна на г-н А.М.А., за едностранно прекратяване на сключения с мобилния оператор договор не са подкрепени с доказателства.
От представените по административната преписка фактури следва, че е налице и друго условие за допустимост на обработването на свързаните с г-н А.М.А. лични данни, а именно визираното в чл.4, ал.1, т.7 от ЗЗЛД – обработването е било необходимо за реализиране на законните интереси на администратора.
В тази връзка, предоставянето на свързаните с г-н А.М.А. лични данни на „С.Г.Г.” ООД, от страна на “К.Б.М.” ЕАД не представлява нарушение на императивните разпоредби на Закона за защита на личните данни.
Водима от горното и на основание чл.10, ал.1, т.7 и чл.38 от Закона за защита на личните данни, Комисия за защита на личните дани,
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж 138/22.06.2012г., подадена от А.М.А. срещу „К.Б.М.” ЕАД и „С.Г.Г.” ООД.
Решението да се съобщи на страните в административното производство по реда на АПК.
Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от получаването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж 138/ 22.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings