Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2012 г. » Решение по жалба рег. № Ж150/ 28.06.2012 г.

Решение по жалба рег. № Ж150/ 28.06.2012 г.

 

РЕШЕНИЕ
№ Ж 150/2012г.
София, 30.10.2012г.

 
Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ в състав: Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 19.09.2012г., на основание чл.10, ал.1, т.7 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, разгледа жалба с рег. №Ж 150/28.06.2012г., подадена от М.В.Г. срещу ДКЦ „Ч.”.
Административното производство е по реда на чл.38 от Закона за защита на личните данни.
М.В.Г. сезира КЗЛД с жалба, в която твърди, че свързаните с нея лични данни са неправомерно обработени от управител на ДКЦ „Ч.”, д-р М. Неправомерността при обработване на личните данни се изразява в това, че е извършено без наличието на съгласие на физическото лице, за което се отнасят данните. Обработването е станало по повод водена кореспонденция между жалбоподателката и ДКЦ „Ч.”.
Госпожа М.В.Г. иска от Комисията да изрази становище по изложения от нея случай и предприемане на необходимите действия за защита на личните й данни.
Като доказателство е приложено писмо, входирано на 22.06.2012г. от ДКЦ „Ч.” ЕООД до Фондация с обществено полезна дейност „В.”.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства е изискано изразяване на писмено становище с представяне на относимите по случая доказателства от ДКЦ „Ч.” ЕООД.
Ответникът по административното производство е депозирал пред Комисията писменото си становище, ведно с относими по случая доказателства. В становището се сочи, че между ДКЦ „Ч.” ЕООД и Фондация с обществено полезна дейност „В.” е имало договор за наем, сключен на 08.11.2006г. ДКЦ „Ч.” ЕООД е предоставило за ползване недвижими имот, като договорът е сключен от предишният управите на фондацията. В становището се сочи, че през 2009г. е извършена промяна на регистрацията на фондацията и за неин управител е избран, съответно вписан М.В.Г. ДКЦ „Ч.” ЕООД излага аргументи, че е извършено нарушени да сключеният договор от страна на фондацията, но с оглед запазване на добрия тон са се провели множество срещи за постигане на споразумение между двете страни.
На една от последните проведени срещи се е стигнало до споразумение и е взето решение за подписването на предварителен договор и последваш окончателен. Жалбоподателката във връзка с постигнатото споразумение е изпратила на ответната страна проект на споразумението, в което са се съдържали лични данни на управителя на ДКЦ „Ч.” ЕООД. Д-р М. заявява, че обработването на личните й данни от фондацията е станало без нейно знание и съгласие, както и че същата няма представа, от къде са взети личните й данни.
В процесът на преговори за постигане на взаимно изгодни условия за двете страни, ДКЦ „Ч.” ЕЕОД е подготвила приложеното към жалбата писмо, като същото е депозирано във фондацията и е предадено на неин служител. Ответната страна изразява мнение, че обработването на личните данни на жалбоподателката е извършено на правно основание, а именно чл.4, т.3 от ЗЗДЛ, наличието на договорни отношения между тях.
Към становището са приложени доказателства, от които се установява воденето на преговори между ДКЦ „Ч.” ЕООД и Фондация с обществено полезна дейност „В.”.
Комисия за защита на личните данни приема, че жалбата е процесуално недопустима, поради следните съображения:
Видно от събраните по административната преписка доказателства се установи, че личните данни: три имена и единен граждански номер на жалбоподателката са били използвани от ДКЦ „Ч.” ЕООД, за индивидуализирането й като управител на фондация с обществено полезна дейност. Личните данни не са използвани в лично качество, като физическо лице.
В чл.38, ал.1 от ЗЗЛД е определено, че административното производство пред Комисията започва по повод жалба от физическо лице, чиито лични данни са били неправомерно обработени от администратор на лични данни. В случая, въпреки че жалбата е подадена от М.В.Г. се установява, че личните й данни се обработват в качеството й на управител на фондация. В образуваното административно производство липсва надлежна страна, активно легитимирана, което е абсолютна пречка за продължаване на производството.
Следва да се отбележи, че личните данни на физическите лица, които действат като управители, съдружници и т.н. в юридически лица и фондации са вписани в публичен регистри, по повод регистрацията на сдружението, което е предпоставка за изключване на приложното поле на ЗЗДЛ, респективно възможността за упражняване на компетентността на Комисията. Това е така, защото физическите лица са се съгласили да участват в гражданския оборот, като са приели да бъдат избрани на заеманите от тях длъжности, като представители не на самите тях, а на друг вид правен субект.
Видно от приложеното към административната преписка писмо от ДКЦ „Ч.” ЕООД, то е отправено до Фондация с обществено полезна дейност „В.” чрез неговият управител. Адресатът на писмото е индивидуализиран с наименованието си, адреса на управление, представляващият го и БУЛСТАТ. Писмото не е отправно до госпожа М.В.Г. в лично качество.
При извършена служебна проверка в регистъра на администраторите на лични данни, който води Комисията се установи, че ДКЦ „Ч.” ЕООД е изпълнило задължението си по чл.17 от ЗЗЛД и е подало заявление за регистрацията му, като администратор на лични данни. Заявени са 6 броя регистъра и има идентификационен номер 147283. Фондация с обществено полезна дейност „В.” не е изпълнила задължението са да подаде заявление за регистрация, което представлява нарушение на ЗЗЛД.
Личните взаимоотношения на управителите на двете сдружения, възникнали по повод облигационните не са предмет на регулиране на ЗЗЛД, респективно на Комисията.
От установената фактическа обстановка може да се приеме за установено, че личните данни на жалбоподателката са обработени в качеството и на представител на фондация по повод водените преговори за сключването на наемен договор с ДКЦ „Ч.” ЕООД. Следва да се отбележи също така, че условията за допустимост при обработване на личните данни, подробно посочени в чл.4 от ЗЗЛД са дадени алтернативно, а не кумулативно. Законодателят е определил, че при всяко обработване следва да е налице поне едно от тези условия. Твърдяната от госпожа М.В.Г. липса на съгласие за обработване на личните й данни, не променя факта, че същите са обработени на друго правно основание – чл.4, т.3 от ЗЗЛД „обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане”. Липсата на едно от условията, при наличие на друго условие не е предпоставка за нарушение по ЗЗЛД.
На основание чл.38, ал.1 от ЗЗЛД във връзка с чл.27, ал.2, т.6 от АПК, Комисията,
РЕШИ :
Обявява жалба рег.№ Ж 150/28.06.2012г., подадена от М.В.Г. срещу ДКЦ „Ч.” за недопустима и прекратява образуваното административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящето решение подлежи на обжалване, в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд-София град.
ЧЛЕНОВЕ:

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба рег. № Ж150/ 28.06.2012 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings