Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2010 г. » Становище на КЗЛД относно задължението на администраторите на лични данни да заявят регистър „Видеонаблюдение”, когато обработват лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение

Становище на КЗЛД относно задължението на администраторите на лични данни да заявят регистър „Видеонаблюдение”, когато обработват лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение

            ОТНОСНО: задължението на администраторите на лични данни да заявят регистър „Видеонаблюдение”, когато обработват лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение;
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венета Шопова и членове Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 28.07.2010 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за защита на личните данни, във връзка с постъпили запитвания и сигнали, свързани със задължението на администраторите на лични данни да заявят регистър „Видеонаблюдение”, когато обработват лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение, и като взе предвид, че:
Обработване на лични данни съгласно дефиницията, дадена в §1, т. 1 от Допълните разпоредби на Закона за защита на личните данни представлява всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.
От своя страна, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Специфичните признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.
Предвид изложеното по-горе, се налага извода, че видеозаписите от средствата за наблюдение съдържат "лични данни" или "лична информация", тъй като съдържат информация, която по смисъла на чл. 2, ал.1 от Закона за защита на личните данни е способна да разкрие физическата идентичност на лицето, което е записано.
С оглед дефиницията, дадена в § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните данни, по отношение на личните данни, съхранявани със записите, създадени чрез средствата за наблюдение може да се приеме, че е налице самостоятелен регистър.
            Всяко действие по обработване на лични данни следва да се извършва в съответствие с принципите на законосъобразност, целесъобразност и пропорционалност на обработваните данни, като преди това, трябва да е налице поне едно от условията за допустимост на обработваните лични данни, посочени в чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
            Преди започване обработването на лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение съществува задължение за заявяване на регистър „Видеонаблюдение” в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.
            Посоченото задължение произтича от нормата на чл. 17 от Закона за защита на личните данни, като неизпълнението на задължението е обвързано с предвидената в чл. 42, ал. 4 от закона санкция.
            Едновременно с посоченото по-горе и с оглед правото на информираност на физическите лица досежно действията по обработването на личните им данни (чл. 19 от Закона за защита на личните данни), при пристъпване към извършване на видеонаблюдение, администраторът на лични данни трябва да уведоми физическите лица за целите на извършваното видеонаблюдение, за какъв период ще се съхраняват и за какво ще се събират данните от записите, кой ще има достъп до тях, на какви трети лица ще се предоставят, както и че лицата имат право на достъп до тези записи, в частта, която се отнася до тях.
            Когато при видеонаблюдение се обработват лични данни на неопределим кръг физически лица, изпълнението на горните задължения би могло да се осъществи чрез информационни табла, поставени на видно място, от които табла гражданите да са уведомени за използването на такива средства за наблюдение. На информационните табла следва да се посочи информация за администратора на лични данни, включително и информация за осъществяване на контакт с този администратор.
            С оглед изложеното по-горе и на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни изразява следното
 
СТАНОВИЩЕ:
            Всеки администратор на лични данни, който ще обработва лични данни чрез създаване на видеозапис от средства за наблюдение е задължен да заяви регистър „Видеонаблюдение” пред Комисията за защита на личните данни за вписване на това обстоятелство в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри, поддържан на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни.
            Администраторът на лични данни следва да уведоми физическите лица за извършвано видеонаблюдение чрез информационни табла, поставени на видно място и съдържащи информация, идентифицираща съответния администратор на лични данни, включително и информация за осъществяване на контакт с този администратор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно задължението на администраторите на лични данни да заявят регистър „Видеонаблюдение”, когато обработват лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение (DOC)
Изтегли файла Становище на КЗЛД относно задължението на администраторите на лични данни да заявят регистър „Видеонаблюдение”, когато обработват лични данни чрез видеозапис от средства за наблюдение (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2