Български English Français
Начало » Практика » Задължителни предписания за периода 2008 - 2011 г. » Задължително предписание до Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Задължително предписание до Министерство на регионалното развитие и благоустройството

На основание чл. 10, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и в изпълнение на решение, прието на редовно открито заседание на 24.02.2010г. (Протокол № 7), Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) издава следното задължително предписание на министерството на регионалното развитие и благоустройството:
Образецът на книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост, утвърдена със Заповед № РД 02-14-1111 от 15.06.2009г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, да бъде приведен в съответствие с разпоредбата на чл. 7 ал. 2 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), която урежда изчерпателно обема данни, подлежащи на обработване във връзка с воденето й.
Книгата на собствениците в жилищна сграда в режим на етажна собственост, съгласно ЗУЕС, трябва да съдържа само следния законоустановен обем и вид данни: трите имена на собственика, на членовете на неговото домакинство и на обитателите, както и самостоятелния обект и началната дата на обитаване.
Задължителното предписание следва да бъде изпълнено в четиринадесетдневен срок след неговото получаване, като Комисията за защита на личните данни да бъде уведомена за предприетите организационни и технически мерки относно изпълнението му.
В случай на неизпълнение, ще бъде наложено административно наказание по реда на Глава VІІІ от Закона за защита на личните данни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венета Шопова /п/

Красимир Димитров /п/
Валентин Енев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Изтегли файла Задължително предписание до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (DOC)
Изтегли файла Задължително предписание до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2