Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-554/10.07.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-554/10.07.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-554/2018 г.
София, 25.06.2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков на заседание, проведено на 05.09.2018 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, респективно чл. 57, § 1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента/Общия регламент), разгледа по същество жалбa № ППН-01-554/10.07.2018 г. подадена от И.М.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от И.М., в която са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните му данни – две имена, заемана публична длъжност и личен мобилен телефонен номер ***** от Сдружение „Б.О.Е.Ц.“ (БОЕЦ) посредством публикуването им на 03.07.2018 г. в страницата на сдружението в социалната мрежа Фейсбук достъпна на адрес ******.
Жалбоподателят твърди, че личният му телефонен номер е бил разпространен до неограничен кръг от лица посетители на страницата, достъпа до която е неограничен, в резултат на което получил на личния си телефонен номер множество съобщения от непознати за него лица с крайно нецензурно и унижаващо съдържание. Счита, че действията на сдружението са в нарушение на правата му по ЗЗЛД и представляват намеса в лични му живот и нарушават неприкосновеността му, тъй като публикувания от сдружението мобилен номер е личен и не е сред посочените и публично известени телефонни номера публикувани на сайта на ръководеното от него МТИТС.
Към жалбата са приложени относими доказателства, в това число и справка от „А1 България“ ЕАД, видно от съдържанието на която процесния номер „е собственост на г-н И.М.“.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая на 12.07.2018 г. са направени екранни разпечатки на публикуванa на сайта **** информация касаеща предмета на жалба ППН-01-554/10.07.2018 г., както и екранни разпечатки от публикувана на страницата на Сдружение БОЕЦ в социалната мрежа Фейсбук информация за жалбоподателя, приложени към Протокол № ППН-01-554#1/12.07.2018 г., по описа на КЗЛД.
С оглед преценка на допустимостта на жалбата и конституиране на страни в производството е направена и справка в поддържания от Министерство на правосъдието регистър на юридическите лица с нестопанска цел, видно от която сдружение БОЕЦ е вписано в регистъра под № **** с предмет на дейност: „Да подпомага духовната и интелектуалната реализация на гражданите чрез толерантност, взаимно разбирателство, свобода на мисълта и словото, на справедливостта и равноправието, зачитането на човешките, обмяната на опит и развитие на комуникацията между различните обществени групи в обществото; -да насърчава сътрудничеството между институциите, нестопанските организации и бизнес средите за устойчиво развитие и съдейства за разширяването на възможностите за пряко участие на гражданите при определяне приоритетите за развитие на отделните региони и на страната; -да подпомага и осъществява инициативи за граждански контрол над общинските, държавните и др. Органи, чрез стимулиране на диалога и постигане на съгласие при идентифициране на нужди и проблеми; да подпомага общественото, икономическо и социално развитие, чрез утвърждаването на демократичните устои на гражданското общество; да подпомага съхраняването на националното и културно наследство и изгражда високо развито национално самосъзнание, съчетано с общо европейска културна идентичност; да подпомага социалното сближаване на различните обществени групи за преодоляване на социалните различия и изолация и защита на човешките права; -да подпомага реализацията на дейности, свързани с рационалното използване на националните ресурси, екологията и развитието на отделните райони и страната; -да насърчава и подпомага осигуряването на свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна дейност; да подпомага и реализира инициативи в областта на бизнеса, социалното дело, образование, здравеопазване, опазване на околната среда, социална и етническа интеграция; -да участва в разработването и изпълнението на национални и европейски програми и проекти; да осигурява допълнителни финансови и материални средства за постигане на целите и предприема всякакви инициативи и извършва всякакви дейности, в съответствие със законите на република България.“
С оглед изясняване на случая от правна и фактическа страна с писмо ППН-01-554/13.07.2018 г. от сдружението е изискано писмено становище и относими към случая доказателства. В отговор Г.Г. – председател на Управителния съвет на сдружението изразява писмено становище рег. ППН-01-554#4/25.07.2018 г. за неоснователност на жалбата. Информира, че в личния си профил в социалната мрежа Фейсбук и в лично качество публикувал пост, в който се съдържа мобилният номер на жалбоподателя, действия които твърди че са продиктувани от чувства на солидарност към Н.К. Допълва, че постът бил разпечатан и споделен от множество сайтове, страници, медии и абонати на социалната мрежа. Счита, че претенциите към сдружение БОЕЦ са неоснователни, тъй като на страницата на сдружението е „препечатан текст“, който вече е бил публикуван от него преди това и е станал обществено и публично известен. Твърди, че информацията за мобилния номер на жалбоподателя е разгласена лично от г-н И.М. на проведена през 2014 г. в гр. В. предизборна среща с граждани от избирателни район. Твърди, че практиката на европейските институции „показва, че телефонните номера на публичните личности, които са част от законодателната и изпълнителната власт на високо ниво, включително депутати и министри, не представляват лични данни, а са инструмент за контакт и обратна връзка с гражданите, в качеството им на данъкоплатци с висшите чиновници, на които те плащат заплатите, още повече, когато самите депутати и кандидат депутати по време ма предизборна кампания обявяват пред избирателите си своите номера“.
Господин Г.Г. счита, че не е налице нарушение на правата на жалбоподателя от страна на сдружението и апелира Комисията да прекрати образуваното срещу сдружение БОЕЦ административно производство.  
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
Жалба № ППН-01-554/10.07.2018 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима, подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Жалбата има за предмет обработването на лични данни на жалбоподателя от Сдружение БОЕЦ в обем от две имена, заемана публична длъжност и личен мобилен номер, в хипотезата на публикуването им в социалната мрежа Фейсбук на страницата на сдружението достъпна на адрес ***** и разпространението им до неограничен кръг от лица посетители на страницата.
С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – КЗЛД, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД/ респективно чл. 55, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица свързани с обработване на личните данни, като не са налице изключенията по чл. 2, § 2, буква „в“ и „г“ и чл. 55, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 предвид обстоятелството, че случая не касае дейности по обработване извършвани от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания или дейности извършвани от съдилищата при упражняване на съдебните им функции.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на жалбата. В конкретния случай жалбата е насочена срещу Сдружение „Б.О.Е.Ц.“, което с оглед събраните по преписката доказателства, включително служебно събраните такива, и направените от страните изявления безспорно притежава качеството на администратор на лични данни по отношение на жалбоподателя съгласно определението дадено в чл. 4, § 7 от Регламента. 
По изложените съображения и с оглед липсата на предпоставки от категорията на отрицателни по чл. 27, ал. 2 от АПК, на проведено на 25.07.2018 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в производството са конституирани: жалбоподател – И.М. и ответна страна – сдружение „Б.О.Е.Ц.“ (БОЕЦ). Страните са уведомени за насроченото за 05.09.2018 г. заседание за разглеждане на жалбата по същество.
С оглед изясняване на случая от фактическа страна на 29.08.2018 г. е направена екранна разпечатка от публикувана на страницата на Сдружение БОЕЦ в социалната мрежа Фейсбук информация за жалбоподателя, приложени към Протокол № ППН-01-554#10/30.08.2018 г., по описа на КЗЛД. При направена на същата дата справка на сайта на сдружението не е установено наличието на процесната публикация съдържаща и телефонен номер на жалбоподателя. Установено на 05.09.2019 г. е обаче наличието на публикувана на сайта на сдружението копие на подадената до КЗЛД жалба, предмет на настоящето производство, без задрасквания или заличавания по документа, в който е виден и адреса на жалбоподателя – *****. В текста под документа е и призив към симпатизантите на сдружението да   присъстват на откритото заседание на Комисията по разглеждане на жалбата по същество, за датата и часа на което сдружението е публикувало в цялост и уведомително писмо изх. № ППН-01-554/02.08.2018 г., по описа на КЗЛД.
На проведено на 05.09.2018 г. заседание на КЗЛД, жалбата е поставена за разглеждане по същество.
Жалбоподателят – редовно уведомен, не се явява, не се представлява.
Ответната страна Сдружение БОЕЦ – редовно уведомено, представлява се от Г.Г. – председател на сдружението. В залата присъстват и членове на сдружението, без същите да участват в заседанието. Представителят на сдружението не сочи нови доказателства, няма доказателствени искания. Поддържа становището и изложените в него твърдения, които преповтаря в заседанието. Уточнява, че е администратор на страницата на БОЕЦ във Фейсбук и на сайта на БОЕЦ. Потвърждава, че на 04.09.2018 г. на официалния сайт на сдружението е качена подадената от г-н И.М. жалба до комисията, факт, който е и служебно установен. Не счита, че действията на сдружението са в нарушение на правата на жалбоподателя и моли Комисията да остави жалбата без уважение, като неоснователна.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административно-процесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № ППН-01-554/10.07.2018 г. е основателна.
От събраните по преписката доказателства се установи, а и страните не спорят, че сдружение БОЕС има профил в социалната мрежа Фейсбук, който е свободно достъпен и на който сдружението публикува информация и материали свързани с позицията на сдружението по всякакви въпроси. Установи се, че страницата се администрира от сдружението, в частност от Г.Г. – председател на сдружението. Не е спорно, че на 03.07.2018 г. страницата на Сдружение БОЕЦ в социалната мрежа Фейсбук е публикувана информация със съдържание:
„СПОДЕЛЕТЕ и помогнете да спасим един човешки живот! Изпратете СМС на номер ***** – министър И.М. с текст „ЖИВОТ ЗА БОСИЯ! ОСТАВКА! Кольо Босия гладува вече 21 дни в знак на протест срещу мафията и корупцията превзели транспортното министерство и държавата ни. Бачо Кольо е готов да пожертва собственият си живот в тази битка. И няма кой да го чуе. Битката срещу злото и битка за събуждане на гражданското общество. Той вярва, че в българите е останала искрица стремеж към справедливост и се опитва от тази искра чрез собствената си саможертва за всички нас да запали огъня на свободата. Да пробуди духа български и да върне вярата в душите ни, че можем да променим живота и държавата си към по-добро, като се изправим срещу мафията, която ни убива и ограбва! Кольо Босия няма да се откаже и няма да спре, докато тялото му угасне. Единственият начин да го съхраним и да спасим живота му е като помогнем да постигне целите си. Една от целите му е оставката на министър И.М. - пряко отговорен за корупцията в ДАИ и транспортното министерство, за хилядите купени шофьорски книжки, за хилядите жертви по пътищата. За хилядите българи загубили живота си заради корумпираните и некадърни управници, превърнали държавата ни в гробище! И ние вярваме, че има будни и непримирими българи, които ще застанат до Кольо Босия! Че има Човеци сред нас. БОЕЦ стоим до Босия и благодарим на всички подкрепили го досега! Това е обща битка на гражданите срещу мафията! Поклон и респект пред духа и силата на Н.К.! Поклон и пред вас, смели българи, за куража да се изправите до него!“
Видно от направена служебна справка и към 29.08.2018 г. тази информацията е достъпна на страницата на сдружението. Идентична информация на 04.07.2018 г. е публикувана и сайта на сдружението *****, където е била достъпна и към 12.07.2018 г., а към 29.08.2018 г. вече не е налична.
Публикуваната информация за жалбоподателя е в обем от две имена, заемана длъжност и мобилен номер. Не е спорно между страните, а и от доказателства се установи, че посочения в публикацията телефонен номер е личен и се ползва от жалбоподателя в лично качество, а не в качеството му на публична фигура, като телефони за контакт с която на сайта на оглавяваното от г-н И.М. министерство са посочени други телефонни номера – **** и ****, които са различни от личния му телефонен номер *****, посочен в публикацията.
Трайната практика на КЗЛД при разглеждане на аналогични казуси, потвърдена и на съдебна инстанция, е че информацията за телефонния номер може да се разглежда като лични данни на конкретно физическо лице единствено в съвкупност с други индивидуализиращи данни на лицето, като например трите имена, адрес, ЕГН. В разглеждания случай, по така представената информация, телефонният номер в съвкупност с данни за жалбоподателя – две имена и заемана публична длъжност, може да доведе до индивидуализиране на конкретно физическо лице. Следователно попада в обхвата на определението за лични данни и поради това се ползва от защитното действие на Закона за защита на личните данни и Регламента.
Разпространението на лични данни на физическо лице субект на данните, в частност информацията за личния му мобилен номер, е форма на обработване на личните данни съгласно легалната дефиниция, посочена в чл. 4, ал 2 от Регламента, предвид обстоятелството, че публикуването на такава информация е операция посредством която данните са станали достъпни, в случая до неограничен кръг от лица.  
По отношение законосъобразните условия, при които се допуска обработването на лични данни, се приложими разпоредбите на чл. 6 от Регламента, според които обработването на лични данни е законосъобразно, когато е налице поне едно от изчерпателно изброените и дадени алтернативно условия за допустимост на обработването.
Ноторно известно е, че жалбоподателят към дата на публикуване на информацията изпълнява длъжността министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и е публична личност. В тази връзка отнасящите се до него лични данни – имена, изображение и заемана длъжност, се ползват с по-малка степен на защита от тези на лицата, които не са публични личности.
Публикуването обаче на информация – имена и заемана длъжност, ведно с личният телефонен номер на жалбоподателя е в нарушение на неприкосновеността на личен живот на лицето, какъвто безспорно дори и публичните личности имат. С публикуването на тази информация – личен телефонен номер на жалбоподателя на страницата на сдружението във Фейсбук, която е общодостъпна, администраторът на лични данни е допуснал нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Данните – лични телефонен номер на жалбоподателя са публикувани и разпространени от страна на сдружението в нарушение на чл. 6, § 1 от Регламента - без наличие на нито едно от посочените в разпоредбата условия за законосъобразност на обработването. В резултат на което личния телефонен номер на жалбоподателя е бил достъпен и разпространен до неопределен кръг от лица посетители на страницата на сдружението във Фейсбук, като в тази връзка следва да се отбележи че от справка на страницата е установено че публикацията е споделена 177 пъти.
Неоснователни са твърденията на представителя на ответната страна за липса на нарушение от страна на сдружението. Дори публикуваната информацията да е достъпна и публикувана и от други ползватели на социалната мрежа, противно на изложеното от г-н Г.Г., отговорността за публикуваните на страницата на сдружението лични данни е на администратора на лични данни, какъвто в случая е сдружение БОЕС. Последното само определя съдържанието на публикуваните на страницата материали и съответствието им с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни, респективно носи отговорност за тези си действия. В тази връзка и по отношение на твърденията на ответната страна, че жалбоподателят е предоставил/посочил сам телефонният си номер пред широката общественост на предизборна среща в гр. В. със симпатизанти, следва да се отбележи, че дори и да е така, предвид обстоятелството, че липсват доказателства в тази насока, то същото не може да се възприеме за условие за законосъобразност за публикуването му в страницата на администратора предвид контекста в който е публикуван във Фейсбук и призива за изпращане на кратки текстови съобщение за оставка на министъра И.М. По преписката липсват доказателства за изразено от жалбоподателя съгласие за обработване на личните му данни от сдружението за конкретната цел. Не са налице и условията посочени в чл. 6, § 1, буква „в“, „б“ и „е“ от Регламента, доколкото обработването не е необходимо за спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; не е необходимо за изпълнение на договор, по който субекта на данните е страна; не е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или трети страни. Неприложима е и хипотезата на чл. 6, § 1, буква „г“ от Регламента предвид обстоятелството, че не може да се обоснове обработването на данните да е необходимо за защита на жизнено важни интереси на други физически лица, още по-малко такива на субекта на данните г-н И.М. От събраните по преписката доказателства се налага извода за неприложимост в конкретния случай и на разпоредбата на чл. 6, § 1, буква „д“ от Регламента доколкото обработването/разпространението на личният телефонен номер на лицето, пък било то и обществена фигура, не е необходимо за изпълнение на задача, която да има характеристиките на такава в обществен интерес.
Предвид констатираното нарушение и обстоятелството и че към момента на произнасяне информацията за личния телефонен номер на жалбоподателя е свободно достъпна на страницата на сдружението във Фейсбук от неограничен кръг от лица Комисията счита за целесъобразно, с оглед прекратяване на нарушението, да издаде разпореждане на сдружението да съобрази операциите по обработване на личните данни – личен телефонен номер на жалбоподателя с разпоредбите на Регламента, като премахне от страницата си във Фейсбук информацията касаеща личния телефонен номер на жалбоподателя.
Регламента в чл. 58, §2, буква „и“ допуска възможността едновременно за едно и също нарушение да бъде наложено освен посочената по-горе корективна мярка и да се ангажира административно-наказателната отговорност на нарушителя, чрез налагане на административно наказание – в случая санкция. 
В тази връзка Комисията счита за целесъобразно и ефективно на сдружението да бъде наложена и санкция за обработване на личните данни на жалбоподателя в нарушение на чл. 6, § 1 от Регламента в периода от публикуване на информацията на страницата му във Фейсбук и до момента на произнасяне с настоящето решение. Комисията смята същото за целесъобразно тъй като налагането на санкция като корективна мярка има различна функция от корективната мярка по буква „г“ и докато разпореждането има за цел преустановяване на нарушението, налагането на санкция има превъзпитателна и възпираща функция. Като освен чисто санкционна мярка, реакция на държавата към извършеното нарушение на нормативно установените правила, имуществената санкция има и дисциплиниращо действие, още повече че администраторът не е предприел никакви мерки за отстраняване на нарушението в период от два месеца, а и към настоящия момент, въпреки че е информиран за образуваното производство. Администраторът е длъжен да познава закона и да спазва неговите изисквания, още повече, че той дължи необходимата грижа, предвидена в Регламента и произтичаща от предмета му на дейност, кадровия и икономически ресурс. В конкретния случай обаче е видно неглижирането от страна на администратора на правилата в сферата на защита на личните данни, в резултат на което са нарушени правата на лицето сезирало КЗЛД. В подкрепа на горното са и действията на администратора по публикуване без правно основание в цялост на жалбата, с която е сезирана Комисията, в сайта на сдружението, което действие макар да не е предмет на настоящето производството е свързани с него и показва категорично и недвусмислено отношението на администратора към правила за обработване на лични данни.
При определяне на размера на санкцията Комисията съобрази, че нарушението е първо за администратора на лични данни, а също и че засегнатите лични данни не са чувствителни по смисъла на закона, както и че са касае за нарушение на правата на едно физическо лице. Като утежняващо обстоятелство е отчетен факта, че информацията е публикувана в социална мрежа и е достъпна за неограничен кръг от лица, както и факта, че разпространението на данните и тяхната достъпност са довели до негативна намеса в личната сфера на жалбоподателя, т. е. деянието не е на просто извършване, а е вредоносно. Съобразен е и факта, че администраторът не е предприел действия за прекратяване на нарушението.  
Водима от горното, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
1. Обявява жалба ППН-01-554/10.08.2018 г. подадена от И.М. срещу сдружение „Б.О.Е.Ц.“ за основателна.
2. На основание чл. 58, § 2, буква „г“ и за нарушение на чл. 6, § 1 от Регламент ЕС 2016/679 разпорежда сдружение „БОЕЦ“ в качеството му на администратор на лични данни да съобрази операциите по обработване на личните данни – личен телефонен номер на жалбоподателя с разпоредбите на Регламента, като в 7-дневен срок от влизане е сила на решението, изтрие от страницата си в социалната мрежа „Фейсбук“ информацията касаеща личния телефонен номер на жалбоподателя, за изпълнението на което да уведоми Комисията и да представи доказателства.
3. На основание чл. 83, § 5, буква „а“ във връзка с „чл. 58, § 2, буква „и“ от Регламента налага на сдружение БОЕЦ с Булстат *****, със седалище и адрес на управление **** административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) за обработване на личните данни на жалбоподателя в нарушение на чл. 6, § 1 от Регламента. 
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде внесена в брой в касата на Комисията за защита на личните данни, находяща се в гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2 или преведена по банков път:
Банка БНБ – ЦУ, IBAN: BG18BNBG96613000158601, BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София-град.
 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
     Венцислав Караджов /п/
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-554/10.07.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2