Български English Français
Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2019 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-737/31.08.2018 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-737/31.08.2018 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН- 01- 737/2018 г.
гр. София, 22.03. 2019 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на заседание проведено на 06.02.2019 г., обективирано в протокол № 6, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа жалба с рег. № ППН-01-737/31.08.2018 г. подадена от г-н Д.Т.
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от г-н Д.Т., с твърдения за установено обработване на личните му данни от страна на финансова институция, чрез техния представител –  г-жа Р.П.
Жалбоподателят излага становище, за липса на съгласие от негова страна, за обработване на личните му данни от този администратор. Счита, че са нарушени правата му по Закона за защита на личните данни. Жалбата е постъпила по електронен път, но не е подписана с електронен подпис. Не прилага доказателства.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, на жалбоподателката с писмо изх. № ППН-01-737#1/25.09.2018 г. са дадени указания, че съгласно чл. 30, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) в жалбата трябва да са посочени данни за искателя: имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие), естество на искането, дата и подпис. По реда на чл. 30, ал. 2 от ПДКЗЛДНА жалбоподателят е информиран, че жалбата му не е подписана със собственоръчен или електронен подпис – задължителен реквизит, и за възможността в 3-дневен срок да отстрани нередовността на жалбата, като в случай на неизпълнение на дадените указания административното производство ще бъде прекратено.
Писмото е получено на 02.10.2018 г., отговор не е последвал.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД във връзка с чл. 57, §1, б „е“ от Регламент (ЕС)2016/679 при сезирането й, КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
С оглед обстоятелството, че в законоустановения срок дадените указания не са изпълнени, са налице предпоставките на чл. 56, ал. 2 от АПК за прекратяване на административното производство. Съгласно същите, административният орган следва да прекрати образуваното пред него административно производството в случаите на чл. 30, ал. 1 от АПК, а именно когато писменото искане не е подписано, и след изискване не е потвърдено със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщаването за това.   
Водима от горното и на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38, ал.  2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба с рег. № ППН-01-737/31.08.2018 г., подадена от г-н Д.Т., прекратява административното производство на основание чл. 56, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 30, ал.1 от АПК и чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА, поради неотстраняване на нередовности в искането, а именно: жалбата не е потвърдена със собственоръчен или електронен подпис.
Решението на Комисията за защита на личните данни може да се обжалва пред Административен съд – Б. в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
    ЧЛЕНОВЕ:
   
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Решение по жалба с рег. № ППН-01-737/31.08.2018 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings