Български English Français
Начало » Практика » Становища на КЗЛД за 2019 г. » Становище на КЗЛД относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки

Становище на КЗЛД относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки

СТАНОВИЩЕ
НА
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
рег. № НДМСПО-01-164/03.04.2019 г.
гр. София, 15.04.2019 г.
   
ОТНОСНО: Защита на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав – членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 10.04.2019 г., разгледа искане за становище /вх. № НДМСПО-01-164/03.04.2019 г./ от административния секретар на Министерство на вътрешните работи (МВР) г-н Бойко Славчев във връзка със защитата на личните данни при прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
Поставени са следните въпроси:
„1. Необходимо ли е възложителите, членовете на комисия, участниците или техни упълномощени представители и т.н., изрично да са изразили воля, за да бъдат заличени личните им данни (имена, подписи, ЕГН и др.) от документите, подлежащи на публикуване в профила на купувача на интернет страницата на МВР и ако е необходимо - в каква форма?
2. Необходимо ли е, от документите които подлежат на публикуване в профила на купувача, да се заличават имената на възложителя, членовете на комисията кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, или с оглед принципа за публичност и прозрачност, регламентиран в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП, техните имена не следва да се заличават.
3. Необходимо ли е да се заличават подписите и имената на лицата, представляващи страните по договор за обществена поръчка?
4. Необходимо ли е да се заличават подписите, преди публикуване в профила на купувача на интернет страницата на възложителя, на лицата, положени върху техническите и ценовите предложения на участниците, с оглед обстоятелството, че техническото и ценовото предложение, впоследствие се прилагат към договора за обществена поръчка и се публикуват в профила на купувача?
5. Каква е процедурата за заличаване на личните данни на лицата, съдържащи се в документите, които се подават от участниците или се изготвят в хода на процедурата?
 
Правен анализ:
Законът за обществените поръчки (ЗОП) определя реда и условията за възлагане на обществените поръчки за строителство, доставки или услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на ефективност при разходването на публични средства.
В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ДВ, бр. 17 от 26.2.2019 г.) се направиха изменения и допълнения в няколко разпоредби на ЗОП, касаещи режима на защита на личните данни.
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащия от тях принцип на публичност и прозрачност.
Нещо повече, в зависимост от вида и етапа на процедурата, възложителите издават решения, чиято форма и съдържание са нормативно регламентирани в глава V на ЗОП – „Публичност и прозрачност /арг. чл. 22, ал. 1 от ЗОП/. Разпоредбата на ал. 5 предвижда изрично реквизитите на решенията.
В допълнение, за възложителите е предвидено нормативно установено задължение за поддържане на профил на купувача, чрез който се осигурява публичност на изчерпателно изброените в чл. 36а, ал. 1, т. 1–11 от ЗОП документи. Наред с това, при публикуване на визираните документи следва да се заличава информацията, по отношение на която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, единният граждански номер или личният номер на чужденец и подписите на физическите лица, както и друга информация, която е защитена със закон, като на мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаването ѝ /арг. чл. 36а, ал. 3 от ЗОП/. Визираното задължение за заличаванее на възложителя в качеството му на администратор на лични данни и същото изключва изразяването на допълнителна воля от страна на участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки.
Горепосочената норма е правно изражение на принципа за „свеждане на данните до минимум, съгласно който личните данни следва да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват /арг. чл. 5, § 1, б. „в Регламент (ЕС) 2016/679/. Публикуването в профила на купувача на ЕГН/ЛНЧ и подписи на лицата би било прекомерно действие, надхвърлящо целите на обработка на данните.
По аргумент от противното (рer argumentum a contrario) имената на участниците в процедурите по ЗОП (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и прозрачност.
Във връзка с горепосоченото може да се направи извод, че личните данни, съдържащи се в различните документи в процедури по ЗОП се обработват на основание „спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора“ /арг. чл. 6, § 1, б. „в от Регламент (ЕС) 2016/679/.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 58, § 3, б. „б от Регламент (ЕС) 2016/679, Комисията за защита на личните данни изразява следното
СТАНОВИЩЕ:
1. Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП), касаещи режима за защита на личните данни на физическите лица, предвиждат задължение за възложителя за заличаване на единния граждански номер или личния номер на чужденец, както и подписите на лицата, участващи в процедурите по смисъла на закона.
2. Имената на участниците (възложители, членове на комисии, участници или техни упълномощени представители и т.н.) не следва да бъдат заличавани с оглед спазване на принципа за публичност и прозрачност, прогласен в чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
 
    ЧЛЕНОВЕ:
    
   Цанко Цолов /п/
       Цветелин Софрониев /п/
       Мария Матева /п/
       Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Становище на КЗЛД относно защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings