Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № ППН-01-48/04.09.2017 г.

Решение по жалба с рег. № ППН-01-48/04.09.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ ППН-01-48/2017 г.
София, 04.12.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Председател: Венцислав Караджов и членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на заседание, проведено на 15.11.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по допустимост жалба рег. № ППН-01-48/04.09.2017 г., подадена от К.П.К., С.К.К. и М.К.К.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни е сезирана с жалба, подадена от К.П.К., С.К.К. и М.К.К. с твърдения за неправомерни действия на нотариус Б.Н., регистрирана по № 142 от Нотариалната камара, свързани с неправомерно обработване на личните им данни довели до претърпени от тях вреди, чието обезщетение претендират.
Жалбоподателите информират, че нотариус Б.Н. е издала удостоверение ОР № ****  на А.П.М., в качеството му на наследник по завещание на Л.К.Г., да се снабди от Столична община, район „Люлин“ с документи – Препис извлечение от акт за смърт на Л.К.Г., Удостоверение за семейно положение и Удостоверение за наследници на Л.К.Г., в които се съдържат личните им данни и лични данни на техни починали роднини. Допълват, че общината е издала изисканите документи на г-н А.П.М., който ги е използвал за присвояване на наследствения им апартамент. Твърдят, че не са упълномощавали нотариус Б.Н. да използва личните им данни, още по-малко да упълномощава физически лица да ги събират и използват. 
Твърдят, че действията на нотариуса във връзка с нотариалното производство по обявяване на саморъчно завещание на Л.К.Г. и в последствие по издаване на Констативен нотариален акт за собственост, са довели до нарушаване на правата им по ЗЗЛД и до претърпени от тях имуществени и неимуществени вреди.
В тази връзка и на основание чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД претендират нотариус Б.Н. да изплати обезщетениe в размер от по 500 000 лв. на М.К.К. и С.К.К., за това че са разкрити личните им данни – име, адрес и ЕГН и личните данни на починали техни роднини – баща, баба и дядо. По отношение на К.П.К. претенциите са за обезщетение от 50 000 лв. с аргумент, че са разкрити лични данни на починалия й съпруг и свекър.
Към жалбата са приложени относими по случая доказателства.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалбата съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подписи, с оглед което същата е редовна.
В чл. 27, ал. 2, т. 6 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) законодателят обвързва преценката на допустимостта на искането/жалбата с наличие на специални изисквания, установени със закон, за които съответния административен орган следва да следи служебно.
Правомощие на Комисията по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е да разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон. Извън компетентността на КЗЛД обаче е разглеждането на искания и произнасянето по въпроси свързани с претендирано от лицата обезщетение за претърпени от тях вреди вследствие на неправомерно обработване на личните им данни от страна на администратор на лични данни.
Налице на специални изисквания, установени със закон, a именно съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД обезщетение за претърпените вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни може да бъде търсено само по съдебен ред. Компетентният орган да се произнесе по искането, съгласно специалната разпоредба чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД, е съответния административен съд или Върховен административен съд, съгласно общите правила за подсъдност, който при желание от своя страна жалбоподателките имат правна възможност да сезират.
Във връзка с горното и предвид съдържанието на жалбата и обстоятелството, че предмет на същата е само претенция за обезщетение, следва извода че искането е процесуално недопустимо за разглеждане от Комисията, поради което следва да се остави без разглеждане, а образуваното административното производство да се прекрати.
Водима от горното и на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК, във връзка с чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД, Комисията за защита на личните данни,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба ППН-01-48/04.09.2017 г., подадена от К.П.К., С.К.К. и М.К.К. срещу нотариус Б.Н., като процесуално недопустима и прекратява образуваното административно производство.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Венцислав Караджов /п/

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № ППН-01-48/04.09.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings