Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-326/27.07.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-326/27.07.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-326/2017 г.
гр. София, 30.11.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни в състав, членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков на редовно заседание, проведено на 18.10.2017 г. и обективирано в протокол № 59/2017 г. на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни разгледа жалба с рег. № Ж-326/27.07.2017 г., подадена от В.А.А. (жалбоподател) срещу П.А.Г. за нарушаване на Закона за защита на личните данни.
В.А.А. е сезирала Комисията за защита на личните данни с жалба, съдържаща твърдения за неправомерно инсталиране на камера за видеонаблюдение. В жалбата твърди, че съседът П.А.Г., с когото съжителстват на ет. 4 от жилищната сграда, е монтирал срещу входната врата на апартамента на жалбоподателката камера за видеонаблюдение.
Изнасят се твърдения, че с решение на Общото събрание на етажната собственост са монтирани още три камери, като информацията от всички камери постъпва при господин П.А.Г.
През 2014 г. г-жа В.А.А. е сезирала Софийска районна прокуратура (СРП) със същия предмет на спора. Образувана е прокурорска преписка № 42566/2014 г., по която е постановен отказ за образуване на досъдебно производство, който отказ г-жа В.А.А. обжалва.
Жалбоподателката твърди, че „системата за видеонаблюдение, която обхваща монтираните на приземния и четвърти жилищни етажи позволява лицева идентификация на физически лица. Никъде на четвъртия етаж няма поставени информационни табели, предупреждаващи за извършвано видеонаблюдение.“
По отношение на монтираната камера на четвъртия жилищен етаж се твърди, че същата „не изпълнява охранителна, а проследяваща автора на настоящата жалба функции“.
В тази връзка г-жа В.А.А. счита, че извършваното видеонаблюдение нарушава правата й по ЗЗЛД, и моли Комисията да постанови премахване на инсталираната на четвъртия жилищен етаж видеокамера, и да наложи глоба в размер на 3000 лв. на г-н П.А.Г.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая с писмо изх. № П-5515/03.07.2017 г. на КЗЛД, на г-н П.А.Г. е предоставен срок за писмено становище и представяне на относими доказателства.    
В отговор е депозирано становище в КЗЛД от г-н П.А.Г., заведено с рег. № Ж-326#4/14.08.2017 г., в което се сочи, че на четвъртия етаж на жилищната сграда не е монтирана камера за наблюдение, а за да се гарантира спокойствието на живущите е монтирана бутафорна камера, която не е годна за видеонаблюдение. Твърди се, че процесната камера няма записващо устройство, няма захранване, няма проводници и конектори. „Тази бутафорна камера не е предназначена за видеонаблюдение, не заснема, не записва и не събира никаква информация“.
В становището се сочи, че прокурорска преписка № 42566/2014 г. по описа на СРП, която е цитирана в жалбата от г-жа В.А.А. е прекратена с постановление на прокурора, обстоятелство, проверено в общодостъпния сайт на Прокуратурата на Република България.
Г-н П.А.Г. твърди, че за жалбоподателката е известно, че камерата на четвърти етаж на жилищната кооперация е бутафорна и не служи за видеонаблюдение.
В становището се допълва, че трите камери на входната врата, които записват и не са предмет на жалба рег. № Ж-326/27.07.2017 г. са монтирани след взето решение на Общото събрание на Етажната собственост, за което са приложени необходимите доказателства.
С оглед задължението на административния орган за установяване на предпоставките за допустимост на искането, регламентирано в разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Комисията се е произнесла с решение относно допустимостта на жалба № Ж-326/27.07.2017 г., предвид съображенията за надлежност на страните, компетентност на КЗЛД, наличие на правен интерес на жалбоподателя, спазване на установения в чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД срок.
Предвид посоченото произнасяне жалбата е обявена за допустима и са конституирани страните в административното производство: жалбоподател – В.А.А.; ответна страна – П.А.Г. и е определена дата 18.10.2017 г. за разглеждане на жалбата по същество.
Предвид изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за случая и на основание чл. 36, ал. 1 от АПК и решение на КЗЛД, отразено в Протокол № 53/13.09.2017 г. е издадена Заповед № РД-14-277/19.09.2017 г. на Председателя на КЗЛД е извършена проверка, обективирана в Констативен акт № ППН –02-327/29.09.2017 г.
В резултат от проверката е установено, че на посочения в жалбата адрес се намира шест етажна жилищна сграда с един вход, като апартаментът, обитаван от ответника П.А.Г., се намира на четвъртия етажсрещу апартамента на жалбоподателката. Проверяващият екип установява, че на адреса е изградена система за видеонаблюдение, която се състои от три броя видеокамери и записващо устройство – DVR видеорекордер, съхранявано в изолирана метална кутия, разположена на стената на партерния етаж.
Достъп до записващото устройство, записите с видеокадри и изходящия образ от видеокамерите имат: дружеството, изпълняващо дейности на професионален домоуправител в жилищната сграда – „Вход Мениджър” ООД, ответникът П.А.Г., както и специално избрано от общото събрание на етажната собственост лице. Останалите обитатели на жилищната сграда имат възможност за отдалечен достъп до изходящия образ от видеокамерите в реално време, посредством достъпване на електронен адрес и идентификация чрез потребителско име и парола.
По данни на ответника, системата за видеонаблюдение е инсталирана на обекта през месец юли 2017 г. от служители на фирмата, от която е закупено оборудването, след решение на Общото събрание на етажната собственост. Констатира се, че посредством видеорекордера, системата за видеонаблюдение позволява извършване на запис на видеокадри за срок от около тридесет дни, след което същите биват автоматично изтривани по реда на тяхното постъпване. Проверяващият екип установява, че към момента на проверката обхватът на видеозаснемане на камерите е както следва: две от камерите са разположени във вътрешността на входа и заснемат партерния етаж по посока на асансьора и по посока на входната врата; третата камера е разположена над входната врата на блока от външната страна и заснема подхода към входа, като в обхвата на заснемане попада част от тротоара и улицата пред сградата. Видеокамерите са с висока резолюция и позволяват идентификация на физически лица.
На видно място във вътрешността на входа на сградата е поставена информационна табела, предупреждаваща за извършваното видеонаблюдение.
Установява се също наличието на още една камера, разположена на етажната площадка на четвъртия етаж в сградата, над входната врата на жилището на ответника П.А.Г. Проверяващият екип констатира, че камерата е бутафорна (неистинска) и имитира осъществяване на видеонаблюдение. В камерата е налице вграден светодиод, захранван от два броя батерии, който периодично подава светлинен сигнал. Камерата е закупена и монтирана от П.А.Г. с превантивна охранителна цел.
За документиране на резултатите от проверката се състави констативен протокол, като на проверяващия екип се предадоха единадесет броя графични изображения.
На проведено на 18.10.2017 г. заседание на КЗЛД, жалбата е разгледана по същество.
Жалбоподателя – В.А.А. – редовно уведомени, представлява се от адвокат Л.Д. с пълномощно.
Ответната страна П.А.Г., редовно уведомен, явява се лично.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от АПК, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения, Комисията приема, че разгледана по същество жалба № Ж-326/27.07.2017 г. енеоснователна.
Във връзка с обсъдения по-горе доказателствен материал, приложен към административната преписка се разглеждат относими законови разпоредби.
В изпълнение на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
С нормата на чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД е регламентирана компетентността на административния орган да разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
В този смисъл, образуването на административно производство пред КЗЛД е свързано с наличието на лице, което обработва лични данни в качеството му на администратор на лични данни. 
Тъй като не всяко лице, което обработва лични данни притежава качеството „администратор на лични данни“ с разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието, а именно: администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на личните данни, както и когато видът, целите и средствата за обработване се определят със закон.
В този смисъл етажната собственост се явява администратор на лични данни. Съгласно становище на Комисията и на провдено редовно заседание на 24.02.2010 г. , КЗЛД е приела решение, с което освобождава управителите на етажната собственост от задължение за регистрация, като администратори на лични данни на основание чл. 17 а, ал. 1 от ЗЗЛД.
В конкретния случай, предвид установения режим на етажна собственост в жилищната сграда, регламентирана с разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) се разглежда законовото основание на чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД – обработването е в изпълнение на нормативно задължение на администратора на лични данни. 
При извършвано видеонаблюдение във вътрешността на жилищната сграда се анализират разпоредбите на чл. 11, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 17, ал. 3 от ЗУЕС, в които са регламентирани правомощията на общото събрание, като орган на управление на етажната собственост.
Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 10, буква „а“ от ЗУЕС общото събрание приема решения и за извършване на разходи, които са необходими за поддържането на общите части.
На основание чл. 17, ал. 3 от ЗУЕС законосъобразността на цитираното правомощие се гарантира с осигуряване на мнозинство повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
От представенияите доказателства за редовно проведено общо събрание на 13.03.2017 г. се установява необходимото присъствие на собствениците с оглед редовността на проведеното общо събрание. Установеният кворум е в изпълнение на законовото изискване, посочено в нормата на чл. 15, ал. 1 от ЗУЕС, съгласно която общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
Предвид изложеното се счита, че решението на общото събрание за монтирането на камерите за видеонаблюдение, описани съгласно констативния акт, е законосъобразно.
Установено е, че камера разположена на етажната площадка на четвъртия етаж в сградата, над входната врата на жилището на ответника П.А.Г. е бутафорна (неистинска) и имитира осъществяване на видеонаблюдение. В камерата е налице вграден светодиод, захранван от два броя батерии, който периодично подава светлинен сигнал. Камерата е закупена и монтирана от П.А.Г. с превантивна охранителна цел.
С оглед изложеното и на основание чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни се предлага Комисията за защита на личните данни да се произнесе със следното
РЕШЕНИЕ:
1. Отхвърля като неоснователнажалба с рег. № Ж-326/27.07.2017 г., подадена отВ.А.А. срещу П.А.Г.поради установената допустимост на обработването на личните данни посредством виденаблюдение на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД във връзка с чл. 17, ал. 3 от ЗУЕС с оглед законосъобразността на решенията на общото събрание, както и поради липса на доказателства за нарушаване на правата на жалбоподателката от ответната страна, предвид установената липса на функционираща система за видеонаблюдение по отношение на камерата, разположена на етажната площадка на четвърти етаж.
 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-326/27.07.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings