Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение № Ж-420#6/21.11.2017 г. по жалби

Решение № Ж-420#6/21.11.2017 г. по жалби

РЕШЕНИЕ
№ Ж-420#6/2016 г.
София, 21.11.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (Комисията, КЗЛД) в състав: членове – Цветелин Софрониев, Мария Матева и Веселин Целков, на заседание, проведено на 21.06.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по същество жалби, подадени от следните жалбоподатели и заведени с рег. номера, както следва: № Ж-544/10.10.2016 г. от И.И.С., № Ж-591/13.10.2016 г. от И.Д.Д., № Ж-592/13.10.2016 г. от К.А.Х., № Ж-539/10.10.2016 г. от П.Ц.П., № Ж-513/07.10.2016 г. от П.З.К., № Ж-464/06.10.2016 г. от Н.П.М., № Ж-466/06.10.2016 г. от И.Н.М., № Ж-469/06.10.2016 г. от И.В.В., № Ж-617/17.10.2016 г. от Б.М.Ф., № Ж-611/14.10.2016 г. от Й.И.Й., № Ж-489/07.10.2016 г. от К.М.С., № Ж-492/07.10.2016 г. от В.Х.Т., № Ж-499/07.10.2016 г. от А.Д.Й., № Ж-502/07.10.2016 г. от А.Г.Г., № Ж-459/05.10.2016 г. от С.А.Ж., № Ж-456/05.10.2016 г. от Н.Г.С., № Ж-506/07.10.2016 г. от П.К.П., № Ж-505/07.10.2016 г. от Т.П.Б., № Ж-606/14.10.2016 г. от П.С.Ч., № Ж-668/26.10.2016 г. от Л.И.Р., № Ж-446/05.10.2016 г. от Й.Н.Н., № Ж-443/05.10.2016 г. от С.Й.С., № Ж-436/05.10.2016 г. от А.С.М., № Ж-435/05.10.2016 г. от С.Х.Х., № Ж-429/05.10.2016 г. от К.В.А., № Ж-427/05.10.2016 г. от С.К.А., № Ж-420/04.10.2016 г. от О.Д.О., № Ж-529/10.10.2016 г. от Б.И.Б., № Ж-548/10.10.2016 г. от Б.А.Л., № Ж-549/10.10.2016 г. от А.П.П., № Ж-557/11.10.2016 г. от П.А.Ч., № Ж-511/07.10.2016 г. от М.Г.С., № Ж-461/05.10.2016 г. от И.П.Ф., № Ж-599/14.10.2016 г. от Д.С.К., № Ж-583/12.10.2016 г. от С.Д.Р.,  № Ж-615/15.10.2016 г. от А.С.М., № Ж-620/17.10.2016 г. от К.М.З., № Ж-624/17.10.2016 г. от Д.Г.А. и Р.В.Б., № Ж-628/17.10.2016 г. от Г.В.Р., № Ж-636/18.10.2016 г. от П.Г.Г., № Ж-530/10.10.2016 г. от И.Н.А., № Ж-524/10.10.2016 г. от А.С.Г.-К., № Ж-523/10.10.2016 г. от А.С.С., № Ж-522/10.10.2016 г. от М.Д.Д., № Ж-537/10.10.2016 г. от И.В.Г., № Ж-535/10.10.2016 г. от М.Г.Г., всички срещу ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ(ПП)„БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
В посочените 46 (четиридесет и шест) жалби до Комисията за защита на личните данни са изложени твърдения за неправомерно обработване на личните данни на жалбоподателите във връзка с проведените на 06.11.2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България.
От фактическа страна жалбоподателите излагат твърдения, че след направена справка на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) са установили, че личните им данни са включени в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на посочената като ответна страна политическа партия, регистрирана за участие на посочените избори.
С така подадените жалби, във връзка с регистрацията на политическите субекти за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, жалбоподателите декларират, че не са изразявали своята подкрепа за посочената политическа партия в списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс (ИК), полагайки собственоръчния си подпис, както и три имена и единен граждански номер.
В тази връзка и с оглед декларираната в жалбите липса на знание и съгласие за обработването на личните им данни, жалбоподателите информират за извършено нарушение на правата им по ЗЗЛД, осъществено от ПП „Българско национално обединение“, и се обръщат към Комисията с искане за предприемане на необходимите действия, в рамките на предоставената ѝ със ЗЗЛД компетентност.
Към жалбите са приложени екранни разпечатки на резултатите от проверка по единен граждански номер в интернет страницата на ЦИК.
Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който осъществява защита на лицата при обработването на личните им данни и при осъществяване на достъпа до тези данни, както и контрол по спазването на ЗЗЛД.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които следва да съдържат жалбите, с които физическите лица сезират Комисията за нарушение на правата им по ЗЗЛД.
Разглежданите жалби съдържат задължителните реквизити, посочени в разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА. Налице са данни за жалбоподателите, естеството на искането, дата и подпис, с оглед което същите са редовни.
Жалбите са подадени в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физически лица с правен интерес срещу надлежна страна – администратор на лични данни.
Наличието на администратор на лични данни е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата. В конкретния случай жалбите са насочени срещу ПП „Българско национално обединение”, която безспорно има това качество.
От направена служебна справка в поддържания от Комисията Електронен регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че политическата партия е изпълнила задължението си по чл. 17 от ЗЗЛД и е регистрирана с идентификационен № 423998, със заявени регистри „Персонал“, „Членове“, „Дарители”, „Подписка“ и „Застъпници“.
Предмет на жалбите е обработване на личните данни на жалбоподателите – чрез действия по събиране, организиране в списъци и употреба, без тяхно знание и съгласие, за целите на регистрацията на ПП „Българско национално обединение” като участник в проведените през 2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България.
С жалбите е сезиран компетентен да се произнесе орган, а именно Комисията за защита на личните данни, която съгласно правомощията ѝ, визирани в чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
Предвид изложеното, жалбите са процесуално допустими.
Доколкото правата и задълженията на страните произтичат от еднакво фактическо състояние и относно тях е компетентен един и същ административен орган, на основание чл. 32 от АПК, на 06.10.2016 г. Комисията прие решение за обединяване на производствата по жалби, подадени по повод обработване на лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи съответната политическата партия, регистрирана за участие в посочените избори.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства, са предприети действия за изясняване на действителните факти от значение за случая.
От Централната избирателна комисия са изискани и съответно предоставени относими доказателства, а именно заверено копие на списъците на избирателите, подкрепящи посочения политически субект, регистриран за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени през 2016 г., и посочен като ответна страна в разглежданите жалби.
С оглед изясняване на случая от фактическа и правна страна, Комисията допусна назначаване на графологична експертиза. Със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) се предприеха действия за събиране на сравнителен материал от жалбоподателите с цел изготвяне на експертиза на подписа им. Предмет на експертизата е изясняване на основния въпрос в производството – подписал ли се е съответния жалбоподател в подкрепа на ответната страна, декларирал ли е съгласието си за обработване на личните му данни за тази цел.
Предоставен е сравнителен материал от 23 (двадесет и трима) жалбоподатели по 22 (двадесет и две) жалби, тъй като жалба рег. № Ж-624/17.10.2016 г. е подадена от две лица. Сравнителният материал е изпратен в Научноизследователски институт по криминалистика и криминология (НИКК) към МВР за изготвяне на упоменатите графологични експертизи.
Така изготвените експертизи на подпис са постъпили в Комисията за защита на личните данни с писмо с рег. № П-2734/18.04.2017 г., по описа на КЗЛД, с което от Националния институт по криминалистика и криминология приложено изпращат Протокол за извършена експертиза № 2017 г./ДОК-094.
На заседание на Комисията, проведено на 10-11.05.2017 г., жалбите са приети за допустими. Като страни са конституирани: жалбоподатели – И.И.С., И.Д.Д., К.А.Х., П.Ц.П., П.З.К., Н.П.М., И.Н.М., И.В.В., Б.М.Ф., Й.И.Й., К.М.С., В.Х.Т., А.Д.Й., А.Г.Г., С.А.Ж., Н.Г.С., П.К.П., Т.П.Б., П.С.Ч., Л.И.Р., Й.Н.Н., С.Й.С., А.С.М., С.Х.Х., К.В.А., С.К.А., О.Д.О., Б.И.Б., Б.А.Л., А.П.П., П.А.Ч., М.Г.С., И.П.Ф., Д.С.К., С.Д.Р., А.С.М., К.М.З., Д.Г.А., Р.В.Б., Г.В.Р., П.Г.Г., И.Н.А., А.С.Г.-К., А.С.С., М.Д.Д., И.В.Г., М.Г.Г. и ответна страна – политическа партия „Българско национално обединение“, в качеството ѝ на администратор на лични данни.
С решение на Комисията от заседание, проведено на 25.05.2017 г., е приет график за насрочване разглеждането на жалбите по повод проведените избори за президент и вицепрезидент на Република България и националния референдум, проведени на 06.11.2016 г. Графикът е публикуван и на интернет страницата на КЗЛД.
В съответствие с изискването на чл. 38, ал. 3 от ПДКЗЛДНА и установения график, по жалбите е проведено открито заседания за разглеждането им по същество на 21.06.2017 г. от 13:00 часа.
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
В чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД е дадено легално определение на понятието лични данни, съгласно което лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
Три имена, единен граждански номер и подпис на физическото лице без съмнение имат характера на лични данни по смисъла на закона. 
Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД – събирането, организирането в списъци и употребата на лични данни на физически лица съставляват действия по обработване им и следва да се извършва съгласно разпоредбите на ЗЗЛД.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД изчерпателно са посочени основанията за допустимост на обработването на лични данни. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. В тази връзка и при условие, че не се установи наличието на някое от посочените в точки 1, 3, 4, 5, 6 и 7 на ал. 1 на чл. 4 от ЗЗЛД основания, както и предпоставките за допустимост на обработването, закрепени в нормата на ал. 2 от същата законова разпоредба, то единствената възможна предпоставка за допустимостта на обработването остава посоченото в чл. 4, ал. 1, т. 2.
Изричното съгласие на физическото лице, за което данните се отнасят, е едно от условията за допустимост на обработване на лични данни (чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД), което кореспондира с целта на закона.
Именно с цел установяване наличието, респективно липсата на изрично съгласие, от страна на субектите на данни и в изпълнение изискванията на чл. 35 от АПК, за издаване на индивидуалния административен акт след изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за случая, на жалбоподателите е предоставена възможността за предоставяне на сравнителен материал за изготвяне на графологична експертиза, въз основа на същия и наличните в списъците на ЦИК подписи.
Видно от заключението на изготвената експертиза, обективирана в Протокол за извършена експертиза № 2017 г./ДОК-094 на Националния институт по криминалистика и криминология към МВР, всички подписи по т. 4.1, които са обект на експертизата, са копия на подписи, които не са положени от съответното лице, от чието име изхождат.
Обект на изследване са подписите на следните жалбоподателите, подали жалби срещу ПП „Българско национално обединение”, които са предоставили сравнителен материал за извършване на експертизата,  с посочване на съответната страница и ред от предоставените от ЦИК списъците на избирателите, подкрепили ответната партия:
К.В.А. по Ж-429/05.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
А.С.Г.-К. по Ж-524/10.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
А.Г.Г. по Ж-502/07.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
М.Г.Г. по Ж-535/10.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
А.Д.Й. по Ж-499/07.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
Й.Н.Н. по Ж-446/05.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
Д.Г.А. по Ж-624/17.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
Р.В.Б. по Ж-624/17.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
П.З.К. по Ж-513/07.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
И.В.Г. по Ж-537/10.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
М.Г.С. по Ж-511/07.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
И.Д.Д. по Ж-591/13.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
И.Н.А. по Ж-530/10.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
К.М.З. по Ж-620/17.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
Г.В.Р. по Ж-628/17.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
А.С.С. по Ж-523/10.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
С.Д.Р. по Ж-583/12.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
М.Д.Д. по Ж-522/10.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
С.Х.Х. по Ж-435/05.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
И.П.Ф. по Ж-461/05.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
С.К.А. по Ж-427/05.10.2016 г. – на стр. ***, ред ***;
И.В.В. по Ж-469/06.10.2016 г. – на стр. ***, ред *** и на стр. ***, ред ***;
К.М.С. по Ж-489/07.10.2016 г. – на стр. ***, ред *** и на стр. ***, ред ***.
От изложеното се налага извод за основателност на подадените от посочените лица жалби, поради липса на условие за допустимост на обработването на личните им данни.
Следва да се има предвид, че посочената като ответна страна политическа партия е подала заявление за участие в проведените през 2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България, към което в изпълнение на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс (ИК) е приложила процесните списъци, съдържащи три имена, единен граждански номер и саморъчен подпис на избирателите, подкрепящи нейната регистрация.
Макар ЗЗЛД да задължава всички администратори на лични данни да съобразяват обработването на лични данни с предпоставките за допустимост на същото, закрепени нормативно в чл. 4 от цитирания нормативен акт, то за политическите партии, в това число и ответника в настоящото производство, Изборният кодекс допълнително императивно повелява политическата партия, при обработването и предоставянето на личните данни на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, да съблюдава изискванията на Закона за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни е единственият компетентен орган, да се произнесе с решение по спора. Компетентността, от своя страна представлява, както право на органа, така и негово задължение да упражни своите правомощия, произтичащи от закона. Комисията действа в условията на оперативна самостоятелност, като преценява кое от своите правомощия да реализира. Преценката се основава на съображенията за целенасоченост, целесъобразност и ефективност на решението, като следва да се постанови такъв акт, който в най-пълна степен да защитава обществения интерес.
Тъй като установеното конкретно нарушение е довършено с акта на своето извършване и е неотстранимо, поради факта, че списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК са предадени в ЦИК и съответната политическа партия е допусната до участие в посочените по-горе избори, даването на срок за отстраняване на нарушението се явява безпредметно. То, като принудителна административна мярка, е приложимо в хипотеза, в която продължава извършването на съответното нарушение или същото е отстранимо. В настоящия случай, както беше отбелязано, това е невъзможно.
КЗЛД разполага с правомощие да даде задължително предписание на администратора на лични данни, но то касае ситуации в които, администраторът не е изпълнил свое задължение, който пропуск може да санира, като в предоставения му срок извърши пропуснатите действия и обективира изискваното от закона поведение.
Несъмнено, с оглед категоричните резултати от цитираната по-горе експертиза, се доказва фактът на извършеното от администратора на лични данни ПП „Българско национално обединение“ нарушение на разпоредбата на чл. 4, ал 1, т. 2 от ЗЗЛД. Дори евентуалното заличаване от списъците, предоставени в ЦИК, не би санирало извършеното от ПП „Българско национално обединение” нарушение, тъй като действията по събиране, организиране в списъци и употребата на личните данни на жалбоподателите, без тяхното знание и съгласие, за целите на регистрацията на посочената в жалбите политическа партия в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, проведени през 2016 г. е завършено, а целта, за която са използвани в нарушение на закона, е постигната. Същото не е отстранимо.
В този смисъл, единствено имуществената санкция, като мярка на административна принуда, се явява най-целесъобразна и ефективна мярка за защита на законовия обществен интерес. Следва да се отбележи, че освен чисто санкционна мярка – реакция на държавата към извършеното нарушение на нормативно установените правила, имуществената санкция има и дисциплиниращо действие, с оглед неизвършването на същото нарушение за напред. Администраторът е длъжен да познава закона и да спазва неговите изисквания, още повече, че той дължи необходимата грижа, предвидена в ЗЗЛД и произтичаща от предмета му на дейност, кадровия и икономическия ресурс.
Относно жалбите, по които не е предоставен сравнителен материал, се налага извода, че не е възможно безспорно да се установи положен ли е подписът от съответния жалбоподател. Без извършване на графологична експертиза, и без обсъждане на резултатите от нея, КЗЛД не би могла да установи обективната истина, с оглед на което твърденията на жалбоподателите се явяват недоказани.
 
Водима от горното, на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни,
 
Р Е Ш И:
1. Оставя без уважение жалби рег. № Ж-544/10.10.2016 г. от И.И.С., № Ж-592/13.10.2016 г. от К.А.Х.; № Ж-539/10.10.2016 г. от П.Ц.П.; № Ж-464/06.10.2016 г. от Н.П.М., № Ж-466/06.10.2016 г. от И.Н.М., № Ж-617/17.10.2016 г. от Б.М.Ф., № Ж-611/14.10.2016 г. от Й.И.Й., № Ж-492/07.10.2016 г. от В.Х.Т., № Ж-459/05.10.2016 г. от С.А.Ж., № Ж-456/05.10.2016 г. от Н.Г.С., № Ж-506/07.10.2016 г. от П.К.П., № Ж-505/07.10.2016 г. от Т.П.Б., № Ж-606/14.10.2016 г. от П.С.Ч., № Ж-668/26.10.2016 г. от Л.И.Р., № Ж-443/05.10.2016 г. от С.Й.С., № Ж-436/05.10.2016 г. от А.С.М., № Ж-420/04.10.2016 г. от О.Д.О., № Ж-529/10.10.2016 г. от Б.И.Б., № Ж-548/10.10.2016 г. от Б.А.Л., № Ж-549/10.10.2016 г. от А.П.П., № Ж-557/11.10.2016 г. от П.А.Ч., № Ж-599/14.10.2016 г. от Д.С.К., № Ж-615/15.10.2016 г. от А.С.М., № Ж-636/18.10.2016 г. от П.Г.Г., всички подадени срещу политическа партия „Българско национално обединение“, като недоказани и поради това неоснователни.
2. Обявява жалби рег. № Ж-591/13.10.2016 г. от И.Д.Д., Ж-513/07.10.2016 г. от П.З.К., Ж-469/06.10.2016 г. от И.В.В., Ж-489/07.10.2016 г. от К.М.С., Ж-499/07.10.2016 г. от А.Д.Й., Ж-502/07.10.2016 г. от А.Г.Г., Ж-446/05.10.2016 г. от Й.Н.Н., Ж-435/05.10.2016 г. от С.Х.Х., Ж-429/05.10.2016 г. от К.В.А., Ж-427/05.10.2016 г. от С.К.А., Ж-511/07.10.2016 г. от М.Г.С., Ж-461/05.10.2016 г. от И.П.Ф., Ж-583/12.10.2016 г. от С.Д.Р., Ж-620/17.10.2016 г. от К.М.З., Ж-624/17.10.2016 г. от Д.Г.А. и Р.В.Б., Ж-628/17.10.2016 г. от Г.В.Р., Ж-530/10.10.2016 г. от И.Н.А., Ж-524/10.10.2016 г. от А.С.Г.-К., Ж-523/10.10.2016 г. от А.С.С., Ж-522/10.10.2016 г. от М.Д.Д., Ж-537/10.10.2016 г. от И.В.Г., Ж-535/10.10.2016 г. от М.Г.Г., всички подадени срещу политическа партия „Българско национално обединение“, за основателни.
            3. На основание чл. 42, ал. 1 от ЗЗЛД налага на политическа партия „Българско национално обединение“ с Булстат 176669055, със седалище и адрес на управление
*****, партер, административно наказание – имуществена санкция в размер на 15 300 лв. (петнадесет хиляди и триста лева) за нарушение на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.
 
            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд – София-град.
След влизане в сила на решението, сумата по наложеното наказание да бъде преведена по банков път:
Банка БНБ – ЦУ
IBAN: BG18BNBG96613000158601
BIC BNBGBGSD
Комисия за защита на личните данни, БУЛСТАТ 130961721
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Цветелин Софрониев /п/
Мария Матева /п/
Веселин Целков /п/


Файлове за сваляне

Решение № Ж-420#6/21.11.2017 г. по жалби срещу политическа партия


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings