Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-288/30.06.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-288/30.06.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-288/2017 г.
София, 02.11.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни („Комисията”) в състав: членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на редовно заседание, проведено на 04.10.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по основателност жалба с рег. № Ж-288/30.06.2017 г., подадена от Н.С.П. срещу „М.” ЕАД и „К.Б.” („К.”) ЕООД.
Жалбоподателят сезира Комисията, след като на 31.03.2017 г. и 15.06.2017 г. е бил уведомен с писма от „К.” ЕООД за дължими суми, въз основа на прекратен договор с „М.” ЕАД с номер *****. Установил, че личните му данни фигурират в дружество, с което няма никакви взаимоотношения.
Г-н Н.С.П. декларира, че не се е подписвал и не е давал съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и обработвани от „М.” ЕАД към „К.” ЕООД. Счита, че присъствието на личните му данни в последното представлява нарушение на правата, предоставени му от Закона за защита на личните данни.
Към жалбата са приложени: писма от 31.03.2017 г. с референтен № 8466190 и от 15.06.2017 г. с референтен № 8466190, изпратени от „К.” ЕООД.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, от ответните дружества е изискано да представят писмени становища и относими към случая доказателства.
С писмо изх. № П-5075/12.07.2017 г. „М.” ЕАД е уведомено на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Предоставена е възможност за изразяване на становище и представяне на доказателства.
„М.” ЕАД, чрез пълномощника Е.Р., ангажира становище рег. № П-5277/24.07.2017 г. за неоснователност на жалбата. Пълномощникът информира, че жалбоподателят е сключил договор № ****** за ползване на услуги с марка „bob” за номер ******.
Във връзка със сключения договор, жалбоподателят има незаплатени задължения, отразени във фактури с № **** и № *****.
По повод тези задължения, „М.” ЕАД е потърсило съдействието на дружеството „К.Б.” ЕООД, с което има сключен договор, като същото действа в качеството на обработващ данните за администратора „М.” ЕАД.
Пълномощникът счита, че с оглед изложеното може да се направи обосновано заключение, че жалбоподателят има неплатени задължения към „М.” ЕАД, които са възникнали на валидно правно основание и събирането на тези задължения е законен интерес на дружеството.
Към становището са приложени: договор № ******; фактури с № *** и № *****;  договор с „К.” ЕООД ведно с пълномощно.
С писмо изх. № П-5076/12.07.2017 г. „К.Б.” ЕООД е уведомено на основание чл. 26 от АПК за образуваното административно производство. Предоставена е възможност за изразяване на становище и представяне на доказателства.
От „К.Б.” ЕООД изразяват становище рег. № П-5269/24.07.2017 г. за неоснователност на жалбата. Управителят информира, че на основание сключен договор с „М.” ЕАД, мобилният оператор им възлага извънсъдебно събиране на просрочени задължения. Задължение на дружеството е да уведоми абоната за съществуването на неплатената сума и произтичащите от това правни последици, ако не бъде погасена. Уведомяването се извършва писмено, като се посочва, че съществуването, ликвидността и изискуемостта на дълга се посочват от възложителя.
От дружеството заявяват, че мобилният оператор не прехвърля на „К.” ЕООД непогасени свои вземания и дружеството не разполага с екземпляри от документите по договорни отношения между „М.” ЕАД и техните абонати.
В изпълнение на договора между двете дружества, до длъжника са изпратени две писма, приложени към жалбата. Последният е уведомен за размера на задълженията към „М.” и е поканен да погаси задълженията си, като извърши плащане в полза на мобилния оператор.
Към становището са приложени: договор между „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД от 03.10.2011 г. и пълномощно от „М.” ЕАД в полза на „К.Б.” ЕООД.
С писмо изх. № Ж-288/2017 г. #5/18.08.2017 г. от „М.” ЕАД е изискана информация относно различната номерация на представения от тях договор и посочения в уведомителните писма на „К.Б.” ЕООД. С писмо вх. № Ж-288#6/29.08.2017 г. от дружеството правят необходимото уточнение, че ***** е уникално обозначение за услугата на съответния клиент, но не е номер на сключения договор. Тези системни уникални номера са част от логика за обозначение, която е прилагана преди да бъдат въведени новите номерата на сегашните договори. Именно този номер е подаден на агенцията за събиране на вземания в конкретния случай.
За да упражни правомощията си, Комисията следва да бъде валидно сезирана.
Жалба № Ж-288/30.06.2017 г. съдържа задължително изискуемите реквизити, посочени в чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация, а именно: налице са данни за жалбоподателя, естество на искането, дата и подпис, с оглед на което същата е редовна.
Жалбата е процесуално допустима – подадена в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД от физическо лице с правен интерес. Същата има за предмет твърдение за неправомерно обработване на лични данни на жалбоподателя. При извършената служебна проверка в поддържания от Комисията Регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри се установи, че дружествата, срещу които е насочена жалбата, са изпълнили задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и са регистрирани като администратори на лични данни с идент. № 50151 („М.” ЕАД) и № 50075 („К.” ЕООД).
С жалбата е сезиран компетентен да се произнесе орган – Комисия за защита на личните данни, която съгласно правомощията си по чл. 10, ал. 1, т. 7 от ЗЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по ЗЗЛД.
На проведено на 07.09.2017 г. заседание на Комисията жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – Н.С.П. и ответна страна – „М.” ЕАД и „К.” ЕООД. Страните са редовно уведомени за насроченото за 04.10.2017 г. заседание на Комисията за разглеждане на жалбата по същество.
При така установената фактическа обстановка Комисията разгледа жалбата по същество, като приема жалбата за неоснователна въз основа на следните правни изводи:
Законът за защита на личните данни урежда защитата на правата на физическите лица при обработване на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическото лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Съдържащите се в приложената към жалбата извънсъдебната покана за изпълнение данни за жалбоподателя три имена и адрес, безспорно имат качеството на лични данни за лицето по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 4, ал. 1 от ЗЗЛД са разписани условията, при наличието на които е допустимо обработването на лични данни на физическите лица. Законодателят е възприел, че обработването на лични данни на физически лица следва да се извършва при наличието на поне едно от тези условия, което е предпоставка за законосъобразност на обработването. За да е налице законосъобразно обработване на лични данни същото следва да се извършва при стриктното спазване на принципите за тяхното обработване, визирани в чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД.
„М.” ЕАД обработва лични данни на жалбоподателя на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД – въз основа на дадено изрично съгласие от г-н Н.С.П. в т. 4.1.1 на договор № ****** (следва да се отбележи, че този договор е посочен в уведомлението на „К.Б.” ЕООД с номера на потребителя). Същевременно, личните данни се обработват и на основание чл. 4, ал. 1, т. 3 от ЗЗЛД – за изпълнение на задължение по договор, по който жалбоподателят е страна.
По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД „предоставянето” на личните данни от „М.” ЕАД на „К.Б.” ЕООД е действие по обработването им и също следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД.
В т. 4.1.2. на договора за мобилни услуги жалбоподателят е дал изрично съгласие мобилният оператор да предоставя личните му данни на трети лица с цел събиране на вземания.
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗЛД, администраторът на лични данни може да обработва данните сам или чрез възлагане на обработващ данните. Отношенията между администратор и обработващ лични данни се уреждат с нормативен акт, писмен договор или с друг акт на администратора, в който се определя обема на задълженията, възложени от администратора на обработващия данните. По отношение на обработването на лични данни на жалбоподателя, от изложената информация по настоящия казус следва, че „М.” ЕАД имат качеството на администратор на лични данни, а „К.Б.” ЕООД – на обработващ лични данни, което е видно от представения Договор от 13.11.2013 г. (договор за възлагане), сключен между двете дружества. Обемът на задълженията, които са възложени, е определен. В т. 1 от договора за възлагане е определена целта, за която ще бъдат обработвани данните от страна на обработващия лични данни, а именно – да организира с всички позволени от закона средства събирането на неизплатени в срок суми от неизрядни длъжници на администратора – „М.” ЕАД, съгласно предоставен от последния пакет със случаи на просрочени задължения, при условия и в срокове определени в договора. Видно от събраната по административната преписка доказателства, „К.Б.” ЕООД обработва лични данни на жалбоподателя за целите, посочени в договора за възлагане – за събиране на задължения на г-н Н.С.П. към „М.” ЕАД по фактури и сметки с № *** и № ***.
Обемът лични данни, които се предоставят от администратора на обработващия лични данни е определен в т. 2.2. от договора за възлагане. Личните данни са в обем и вид, съответстващи на целите, за които са обработени.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящето административно производство, и на основание чл. 38, ал. 2 от ЗЗЛД,  
РЕШИ:
Оставя без уважение жалба с рег. № Ж-288/30.06.2017 г., подадена от Н.С.П. срещу „М.” ЕАД и „К.Б.” ЕООД, като неоснователна.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
  Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/
Веселин Целков /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-288/30.06.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2