Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № Ж-86/20.02.2017 г.

Решение по жалба с рег. № Ж-86/20.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ Ж-86/2017 г.
София, 25.10.2017 г.
 
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД, Комисията) в състав, членове: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева на редовно заседание, проведено на 13.09.2017 г., обективирано в протокол № 53/2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), разгледа по същество жалба № Ж-86/20.02.2017 г., подадена от В.Я.П.
Административното производство е по реда на чл. 38 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е сезирана с жалба, съдържаща твърдения за злоупотреба с лични данни. Предмет на жалба с рег. № Ж-86/20.02.2017 г. е твърдението на В.Я.П., че има регистрация в сайта www.******* (собственост на „Н.Б.“ АД), за която е изразила желание за изтриване, но това право й е отказано от администратора на форума – М.К., като сочена причина за това е, „че такава била политиката на сайта и регистрации не се изтривали“.
В жалбата са наведени оплаквания, че г-жа М.К. и останалите модератори от сайта www.******* не са регистрирани като администратори на лични данни.
Жалбоподателката твърди, че през електронния си адрес – *****е заявила желанието си, профилът и да бъде изтрит и че не използва сайта от няколко години. Също така се изнасят твърдения, че в сайта www.******* е било допуснато споделяне на лични данни на жалбоподателката.
Изнесени са данни, че сайтът www.******* е указал, че използва т.н „бисквитки“ (cookies), „които служат за идентифициране на потребителите, събиране на информация за неговите интереси, потребителски навици, разкриване на поверителни лични данни, персонализиране на съдържанието и запазване на съдържанието за него“, като това не е посочено в общите условия при регистрация.
В резултат от изложеното е отразено виждането за нарушаване на правата на жалбоподателката по ЗЗЛД, поради което е направено искането КЗЛД да направи проверка и да се произнесе с решение по случая.
Жалбоподателката твърди, че липсва и възможност за отказ да се обработва лична информация за рекламни и маркетингови цели.
В жалбата е заявено искането на г-жа В.Я.П. за гарантиране на правото на конфиденциалност и защита на личните данни, желание информацията да не се съхранява и разпространява на електронната платформа www.*******.
Изразено е желанието за изтриване на регистрацията от форума.
В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства и изясняване на действителните факти от значение за случая, с писмo № П-3134/05.05.2017 г. на КЗЛД е изпратено до г-жа М.Д.К., представител на „Н.Б.“ АД заверено копие на жалба № Ж-86/20.02.2017 г. и е указан срок за представяне на становище по предмета й.
В отговор от „Н.Б.“ АД, чрез адв. Д.С.Г. е ангажирано становище с рег. № С-297/15.05.2017 г. за неоснователност на жалбата.
В депозираното становище се поддържат твърдения, че за регистрация на сайта www.*******, не се изискват никакви лични данни, тъй като портала е изграден и функционира като анонимен, и запазва поверителността на потребителите, като е оставено на тяхната воля каква информация да публикуват при споделянето на мнения и препоръки в социалните мрежи.
Твърди се, че жалбоподателката е регистрирана в сайта с профил ******”,  с екранно име **” и преди получаване на жалбата, „Н.Б.“ АД „не е имало достъп и не е знаело кое физическо лице се крие зад този профил“.
По отношение на електронната поща, която лице – потребител следва да посочи в регистрационната форма, е посочено, че никъде няма изискване тя да разкрива самоличността на лицето. Сочи се, че „най-често електронната поща, която лицата посочват, не разкрива никакви техни лични данни (имена или др.), чрез които лицето, притежаващо електронна поща може да бъде идентифицирано пряко или непряко“ и че електронната поща е видима само за администратора на сайта, като в отделните дискусии по споделяне на мнения се вижда само избраното потребителско име. Жалбоподателката е регистрирана в сайта с електронна поща *****.
По отношение на използването на портала www.*******, „Н.Б.“ АД е изготвило и публикувало „Правила и политики за използване на форума“, като всеки потребител се запознава с тях и ги приема изрично при регистрация в сайта, чрез отбелязване с отметка в съответната кутийка, като правилата и политиката за използването на сайта са изготвени при съблюдаване на конституционните и законовите принципи и изисквания, като от създаването до момента, порталът има за цел да бъде „трибуна за анонимно споделяне на информация, препоръки на потребители“.
В ангажираното становище е описано, че регистрацията в портала, както и замразяването й зависят от волята на потребителя, като дружеството дава възможност на всеки да отправи искане за замразяване на профила му съгласно Правилата и политиката на сайта, като в същите изрично е уточнено, че изтриването на стари публикации, независимо дали само няколко или всички е изключение и е възможно само когато към тях няма последващи отговори, не са цитирани и по никакъв начин не влияят на дискусията в темата. Уточнява се, че с регистрацията в сайта потребителката е изразила съгласие с условията и е поела задължение да се съобразява с тях.
По отношение на използването на cookies („бисквитки“) в портала, е изразено становище, че дружеството е спазило правилата на Европейския съюз (ЕС), „според които всеки уебсайт, който използва „бисквитки“, следва да информира за това, а потребителят трябва да даде съгласие или не, като той следва да има възможност да деактивира или да не приема „бисквитки“”.
Изразява се становище, че „използването на „бисквитки“ има за цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигация за потребителя, като след блокирането им е възможно някой услуги и функции на сайта да не работят. Функцията им е да зарзават техническите данни като операционна система, браузер, разделителна способност, персонални настройки за конкретния сайт.“
В приложените от „Н.Б.“ АД доказателства, в номерираното като „Доказателство № 4“, жалбоподателката е споделила, че „профилът ми е от много години, а с годините човек се променя, променят се възгледите му, моралните и психически нагласи. Голяма част от направените от мен коментари към днешна дата не намирам за удачни, не изповядвам и не желая да присъстват във форума. Изпитвам емоционален дискомфорт“. Г-жа В.Я.П. е споделила още, че „преди време имаше публикувани мои лични данни, но те се изтриха“.
Във връзка с така изложените аргументи в становището и приложените в съответствие доказателства, „Н.Б.“ АД, чрез адв. Д.С.Г. молят Комисията да се произнесе с решение, с което да отхвърли/остави без уважение като неоснователна жалба рег. № Ж-86/20.02.2017 г., подадена от В.Я.П. срещу „Н.Б.“ АД, поради липса на нарушаване на правата й в областта на защита на личните данни от страна на Дружеството.

 

Жалбата, подадена от г-жа В.Я.П. срещу „Н.Б.“ АД е съобразена с изискванията на КЗЛД, съгласно Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация и съдържа необходимите нормативно определени реквизити. Комисията е сезирана от физическо лице, при наличието на правен интерес, подадена е в срока по чл. 38, ал. 1 от ЗЗЛД.
В чл. 27, ал. 2 от АПК законодателят обвързва преценката за допустимостта на искането с наличие на посочените в текста изисквания. Приложимостта на Закона за защита на личните данни е свързана със защитата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни от лица, имащи качеството администратори на лични данни по смисъла на легалната дефиниция на чл. 3 от Закона, каквото качество безспорно притежава „Н.Б.“ АД. Това изискване се явява абсолютна процесуална предпоставка, с оглед на което следва да се прецени допустимостта на жалбата.
След извършена служебна справка в Електронният регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри при КЗЛД, се установи, че дружеството е изпълнило задължението си по чл. 17, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистрирано като администратор на лични данни с идент. №  415012 и заявени два регистъра.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 38 от Закона за защита на личните данни, при сезирането й КЗЛД разглежда жалби срещу актове и действия на администраторите на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по този закон.
Следователно жалбата е от компетентността на КЗЛД.
На проведено на 12.07.2017 г. заседание на Комисията, жалбата е приета за процесуално допустима и като страни в административното производство са конституирани: жалбоподател – В.Я.П., ответна страна – „Н.Б.“ АД, чрез адв. Д.С.Г., в качеството му на администратор на лични данни и заинтересована страна –М.Д.К. Страните са редовно уведомени за насроченото за 13.09.2017 г. заседание на Комисията, за разглеждане на жалбата по същество.
Жалбоподателката – редовно уведомена, не се явява, не се представлява.
Ответната страна – редовно уведомена, представлява се от адв. Д.С.Г.
Заинтересована страна – редовно уведомена, представлява се от адв. Д.С.Г.
В качеството си на административен орган и във връзка с необходимостта от установяване истинността по случая, като основен принцип в административното производство, съгласно чл. 7 от Административнопроцесуалния кодекс, изискващ наличието на установени действителни факти, имайки предвид събраните писмени доказателства и наведените от страните твърдения Комисията приема, че разгледана по същество жалба № Ж-86/20.02.2017 г. е неоснователна.
В изпълнение на чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД този закон урежда защитата на правата на физическите лица при обработването на личните им данни. Целта на закона е гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните.
Съгласно текста на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, т.е. обема и вида данни трябва да бъдат от такова естество и качество, които да позволяват, пряко или не пряко, но абсолютно еднозначна идентификация на физическото лице, за което се отнасят.
Правилата за регистрация в www.******* не изискват предоставянето и съответно – верифицирането на информация, представляваща лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. Същото се доказва от разполагаемата от ответната страна информация, ползвана за извършването на регистрация във форума от жалбоподателката, а именно – наименование на профил „******”, екранно име „**” и електронен адрес: *****. Посочената информация не идентифицира пряко или непряко конкретно физическо лице.
В допълнение следва да бъде отбелязано, че споделянето на „възгледи“ във форум от физическо лице, регистрирано с конкретно потребителско име, без допълнителна информация за него, не е достатъчно за неговото еднозначно идентифициране и не го прави разпознаваемо за неопределен кръг от хора или за обществото като цяло.
В тази връзка следва да се вземе предвид и обстоятелството, че в така подадената жалба, жалбоподателката не е изложила твърдения за извършени конкретни нарушения по Закона за защита на личните данни, а по-скоро навежда твърдения, че има промяна на възгледите, моралните и психически нагласи, поради което към днешна дата не намира за удачни направените преди време коментари във форума и не желае да присъстват в него.
С оглед изложеното и на основание чл. 38, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни е произнасянето на Комисията за защита на личните данни със следното
РЕШЕНИЕ:
Оставя без уважение жалба № Ж-86/20.02.2017 г., подадена от В.Я.П. срещу „Н.Б.“ АД, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни пред Административен съд - София - град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/

Мария Матева /п/

 


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № Ж-86/20.02.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings