Начало » Практика » Решения на КЗЛД за 2017 г. » Решение по жалба с рег. № П-2657/13.04.2017 г.

Решение по жалба с рег. № П-2657/13.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ
№ П-2657/2017 г.
София, 24.10.2017 г.
  
Комисията за защита на личните данни („Комисията”) в състав: членове – Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Мария Матева, на редовно заседание, проведено на 07.09.2017 г., на основание чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни, разгледа по редовност жалба с рег. № П-2657/13.04.2017 г., подадена по електронен път до Комисия за защита на потребителите от В.И.М. срещу „Ю.Б.” АД, препратена по компетентност в Комисията за защита на личните данни.
Жалбоподателката сезира Комисията с твърдение за неправомерно използване на личните ѝ данни за издаване на кредитна карта без подадено заявление от нейна страна и без подпис, както и неизпълнение на молби, подадени в офиса на банката преди повече от десет години, за закриване на кредитна карта и сметката към нея.
Госпожа В.И.М. моли да бъде извършена проверка и да се установи, въз основа на какъв документ е одобрена кредитната карта и от колко време тази карта стои активна, така че да се вижда кредитен лимит от 4000 лв. в Централния кредитен регистър.
Жалбоподателката счита, че банката не следва да има право да използва стари данни на закрити клиенти, за да издава кредитни карти. Заявява, че повече от десет години не е ползвала услуги на банката и е закрила преди 2007 г. издадената от нея карта „Американ Експрес”.
Съгласно чл. 10, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), при сезирането ѝ, Комисията разглежда жалби срещу актове и действия на администратори на лични данни, с които се нарушават правата на физическите лица по този закон, както и жалби на трети лица във връзка с правата им по закона.
В чл. 30, ал. 1 от Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (ПДКЗЛДНА) са определени реквизитите, които трябва да съдържа жалбата, с която физическите лица сезират Комисията за нарушаване на правата им по ЗЗЛД.
Жалбата, подадена от госпожа В.И.М., не е подписана съобразно изискването на чл. 30, ал. 1, т. 4 от ПДКЗЛДНА, във връзка с което е изпратено писмо с рег. № П-2926/26.04.2017 г., с което ѝ е предоставена възможност в тридневен срок от получаването му да отстрани нередовността в жалбата, като я подпише надлежно със собственоръчен или електронен подпис и я депозира в Комисията по пощата с писмо, по факс или по електронен път (по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис). Писмото е върнато в цялост с отметка „пратката не е потърсена от получателя”. Изпратено е повторно на посочената в жалбата електронна поща на 23.05.2017 г. В рамките на предоставения законоустановен срок, а и към настоящия момент, госпожа В.И.М. не е отстранила нередовността, поради което жалбата се явява нередовна.
Комисията за защита на личните данни, като взе предвид фактите и обстоятелствата, изнесени в настоящото административно производство, на основание чл. 30, ал. 1 от АПК, във връзка чл. 30, ал. 1 от ПДКЗЛДНА,
РЕШИ:
Оставя без разглеждане жалба с рег. № П-2657/13.04.2017 г., подадена от В.И.М. срещу „Ю.Б.” АД, като нередовна и прекратява образуваното по нея административно производство.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на АПК.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му, чрез Комисията за защита на личните данни, пред Административен съд София – град.
 
ЧЛЕНОВЕ:
 

Цанко Цолов /п/
Цветелин Софрониев /п/

Мария Матева /п/


Файлове за сваляне

Решение по жалба с рег. № П-2657/13.04.2017 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings